Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/seby/public_html/wp-content/plugins/page-and-post-lister/cg_pages_core.php on line 390

 

 

Evangelia zilei:

Cea dintãi datorie a credinciosului

Mări­mea textului:
Mic | Mare

 

 

 

2 cruci

1. Care este cea din­tâi dato­rie şi cea mai mare gri­jă a cre­din­cio­su­lui în via­ţă?

Cea din­tâi dato­rie şi cea mai mare gri­jă a cre­din­cio­su­lui în via­ţă este gri­ja de măn­tu­i­rea sufle­tu­lui său. Nimic pe lume nu e mai de preţ pen­tru el ca mân­tu­i­rea sufle­tu­lui, după cuvân­tul Mân­tu­i­to­ru­lui, care zice: «Ce va folo­si omu­lui de ar dobân­di Lumea toa­tă şi-şi va pier­de sufle­tu său? Sau ce va da omul, în schimb, pen­tru sufle­tul său?» (Mar­cu 8, 36–37).

2. Dar ce este mân­tu­i­rea?

Mân­tu­i­rea este eli­be­ra­rea din robia păca­tu­lui şi a morţii şi dobân­di­rea vieţii de veci, în Hris­tos. Ea ne‑a fost făcu­tă cu putinţă de întru­pa­rea, jert­fa, învi­e­rea şi înă­lţa­rea Dom­nu­lui nos­tru Iisus Hris­tos la cer, şi ne‑o însu­şim prin harul dum­ne­ze­iesc, cu care tre­bu­ie să con­lu­crăm prin cre­dinţă şi fap­te bune. De mân­tu­i­re se poa­te împăr­tă­şi ori­ce om, căci Dum­ne­zeu «voieş­te ca toţi oame­nii să se mân­tu­ias­că şi să vină la cunoş­tinţa ade­vă­ru­lui.» (I Tim. 2, 4). 

3. Unde se găseş­te ade­vă­rul care duce la mân­tu­i­re?

Ade­vă­rul care duce la mân­tu­i­re se găseş­te în Sfin­ta Bise­ri­că Orto­do­xă, „stâl­pul şi teme­lia ade­vă­ru­lui” (I Tim. 3, 15). 

4. De la cine are Bise­ri­ca Orto­do­xă acest ade­văr?

Bise­ri­ca Orto­do­xă are acest ade­văr de la Dum­ne­zeu însu­şi, ves­tit mai dina­in­te prin patri­ar­hii, dre­pţii şi pro­o­ro­cii Vechiu­lui Tes­ta­ment, care au avut o via­ţa şi cuge­ta­re sfăn­tă, şi apoi în mod desă­vârşit prin Însu­şi Fiul Său întru­pat Dom­nul nos­tru Iisus Hris­tos, Măn­tu­i­to­rul, cum spu­ne Sfăn­tul Apos­tol Pavel: «După ce Dum­ne­zeu odi­ni­oa­ră, în mul­te rân­duri şi în mul­te chi­puri, a vor­bit părinţi­lor noş­tri prin pro­o­roci, în zile­le aces­tea mai de pe urmă ne‑a gră­it nouă prin Fiul, pe Care L‑a pus moş­te­ni­tor la toa­te şi prin Care a făcut şi vea­cu­ri­le; Care fiind stră­lu­ci­rea sla­vei şi chi­pul fiinţei Lui şi Care ţine toa­te cu cuvân­tul pute­rii SaLe…» (Evr. 1, 1–3).

5. Cum a dat Dum­ne­zeu acest adevar?
Acest ade­văr l‑a dat Dum­ne­zeu prin Des­co­pe­ri­rea dumnezeiască.

Print Friendly, PDF & Email
Dis­tri­bu­ie:

Lasã un Rãspuns:

Lasă un Răspuns: