Evangelia zilei:
Cautã:

Ce facem când celãlalt nu e credincios?

Mări­mea textului:
Mic | Mare

 

 

 

Ne întoar­cem la Hris­tos. Şi dacă ne întoar­cem după căsă­to­rie, cum mă între­ba cine­va astăzi, şi ne tre­zim aşa, după o vre­me, că ne apu­că pe unul să ne ducem la bise­ri­că, şi pe celă­lalt nu îl apu­că, ce să facem? Să nu Îl ducem pe Dum­ne­zeu la celă­lalt sub for­mă de pre­dici şi mora­lă, pen­tru că va fugi!

Să Îl ducem pe Dum­ne­zeu în ini­ma noas­tră, în via­ţa noas­tră, în gân­dul nos­tru. Noi să vor­bim cu Dum­ne­zeu des­pre per­soa­na iubi­tă, nu cu per­soa­na iubi­tă des­pre Dum­ne­zeu. Pen­tru că dacă el vrea să te ia în bra­ţe şi tu începi să îi spui des­pre peri­ho­re­ză, nu va înţe­le­ge. Sau dacă îi spui: „Ştii ce fru­mos a spus azi la Sfân­ta Litur­ghie?” – nu va auzi, el aude cum îţi bate ţie ini­ma, el ar vrea să pui capul pe piep­tul lui, că aşa ai făcut „până te‑a apu­cat ches­tia asta”.
Ei, dar dacă tu pui capul pe piep­tul lui cum făceai până ieri-alal­tă­ieri, îna­in­te de a te duce la Bise­ri­că, şi zici: „Doam­ne, bine­cu­vân­tea­ză-ne, Doam­ne, iubeş­te-ne! Doam­ne, pune harul Cunu­ni­ei în noi! Doam­ne milu­ieş­te-ne!”, să vezi ce o să se întâm­ple! Să ne rugăm la Dum­ne­zeu şi când mân­căm, şi când ne spă­lăm, şi când ne iubim băr­ba­tul, şi când facem de mân­ca­re, nu doar când mer­gem la Litur­ghie, că aţi văzut că şi atunci ne zbo­a­ră gân­dul! Toa­te feme­i­le pe care le-am învă­ţat cum să îşi cuce­reas­că băr­ba­ţii cu care sunt căsă­to­ri­te de mult şi au făcut lucrul aces­ta au avut un suc­ces teri­bil. S‑au rugat şi şi-au „bom­bar­dat” băr­ba­tul cu bine­cu­vân­ta­re, în gând: îi bine­cu­vân­tea­ză per­na, aşter­nu­tul, mâncarea…

Dar dacă zici: „Lua-l-ar, unde‑o fi umblând acu­ma…?”, când vine dă de drac în stra­chi­nă şi se îndră­ceş­te. Şi tu zici: „Ce l‑o fi apu­cat?” Ei, l‑a apu­cat ăla pe care l‑ai pus tu în stra­chi­nă. Să îl băgăm deci pe Dum­ne­zeu în toa­te, să trans­for­măm aceas­tă tan­dreţe car­na­lă în tan­dreţe duhov­ni­ceas­că. Duhul Sfânt abia aşteap­tă să între în tru­pul nostru.

Vor­bi­ţi CU Dum­ne­zeu, nu DESPRE Dumnezeu

Apoi sunt femei care vin la mine şi îmi zic: „Mai­că, nu ştiu ce să fac, băr­ba­tul meu par­că e apu­cat! Nu ştiu ce să fac, în post nu mă lasă să pos­tesc! Mă lasă să nu mănânc, dar şti­ţi dum­ne­a­voas­tră ce nu mă lasă…” „Păi bre, nu poţi să‑l duci cu vor­ba? Zici: Acu­şi vin, iubi­tul meu, mă duc să fac un ceai! Şi când vii el sfo­ră­ie. Dar dacă îi spui: Lasă-mă în pace, că sunt în post!, dacă îl pro­voci aşa, nu te lasă până la ziuă”.

Sf. Ioan Gură de Aur spu­ne un cuvânt ulu­i­tor: N‑ai venit la rugă­ciu­ne pen­tru că ţi-ai îmbră­ţi­şat nevas­ta şi ai venit deşi ţi-ai vor­bit veci­nul de rău? Care păcat e mai mare? Îmbră­ţi­şa­rea neves­tei e bine­cu­vân­ta­tă de Dum­ne­zeu, chiar dacă ne spu­ne: „Pen­tru rugă­ciu­ne să vă sepa­ra­ţi”. E BINE să ţinem post. dar nu e un păcat ca min­ciu­na, cle­ve­ti­rea, fur­tul, pri­vi­rea la por­no­gra­fie şi alte păca­te. Deci să fim aten­te cu tru­pul nos­tru, care este tru­pul căs­ni­ci­ei noas­tre, şi rugă­ciu­nea şi deli­ca­teţea vor face din băr­ba­tul ace­la neînţe­le­gă­tor un băr­bat înţelegător.

O doam­nă şi‑a ţinut soţul în post cu un pachet de car­ne. În fie­ca­re zi sco­tea şi zicea: „Hai să-ţi fac o frip­tu­ră!” Şi el zicea: „Ei, până se dezghea­ţă… dă-mi mai bine ce ai făcut tu aco­lo!” A doua zi la fel: „Astăzi să ştii că îţi fac frip­tu­ră!” „Păi nu ai dezgheţat‑o?” „Nu, că m‑am gân­dit că dacă nu vrei…” „Dă-mi niş­te cior­bă din aia ce ai tu!” Şi a pos­tit tot pos­tul. Dar ea se ofe­rea să îi facă friptură!

Feme­ia este făcu­tă de Dum­ne­zeu pli­nă de far­mec! Ea poa­te să îl sedu­că! Dar dacă se apu­că să îi ţină pre­dici nimeni nu se lasă cuce­rit… Rugă­ciu­nea este tai­na. Să vor­bim mai puţin des­pre Dum­ne­zeu şi mai mult cu Dum­ne­zeu. Rugă­ciu­nea face minuni, rugă­ciu­nea este o pute­re extra­or­di­na­ră. Dar noi ne rugăm puţin, şi şi atunci sun­tem cu gân­dul în altă par­te. Să ne rugăm scurt, cu aceas­tă minu­ne de rugă­ciu­ne care este „Doam­ne, miluieşte!”.

frag­ment din con­fe­rinţa ţinu­tă de Mai­ca Siluana

Print Friendly, PDF & Email
Dis­tri­bu­ie:

2 Rãspunsuri la Ce facem când celãlalt nu e credincios?

Lasã un Rãspuns:

Lasă un Răspuns: