Evangelia zilei:
Cautã:

Dupã Dealuri – Beyond the Hills (2012) film online subtitrat

Mări­mea textului:
Mic | Mare

 

 

 

Cristina Flutur şi Cosmina Stratan in filmul Dupa Dealuri 2012

Fil­mul regi­zat de Cris­ti­an Mun­giu spu­ne o poves­te ce se desfă­şoa­ră la o mânăs­ti­re izo­la­tă din Româ­nia unde două vechi pri­e­te­ne – Ali­na (Cris­ti­na Flu­tur) şi Voichi­ța (Cos­mi­na Stra­tan)– se reîn­tâl­nesc după ce una din­tre ele a petre­cut câţi­va ani în Ger­ma­nia, iar cea­lal­tă s‑a călu­gă­rit. Poves­tea lor de pri­e­te­nie a înce­put încă din copi­lă­rie, ambe­le fiind cres­cu­te într-un orfe­li­nat, ast­fel că legă­tu­ra din­tre ele este una foar­te strânsă.

 

Neînţe­le­ge­ri­le din­tre cele două femei încep atunci când Ali­na încear­că să o con­vingă pe Voichi­ţa să pără­seas­că mănăs­ti­rea şi să se întoar­că cu ea în Ger­ma­nia. Voichi­ța însă nu vrea s‑o însoţeas­că pe buna ei pri­e­te­nă, fiind­că şi‑a găsit refu­gi­ul în cre­dinţă şi îi con­si­de­ră pe pre­o­ţii şi călu­gă­ri­ţe­le de la mănăs­ti­re ca o familie.

Pusă în fața aces­tui refuz, Ali­na nu poa­te înţe­le­ge opţiu­nea Voichi­ţei, ast­fel că, în încer­ca­rea de a‑şi recâş­ti­ga pri­e­te­na, îl pro­voa­că pe pre­ot. După acest inci­dent Ali­na este dusă la spi­tal şi cei de la mănăs­ti­re încep să ia în cal­cul posi­bi­li­ta­tea unei pose­sii demo­n­i­ce. În curând se con­ving că tre­bu­ie să o exorci­ze­ze, însă rezul­ta­tul final nu va fi cel spe­rat de ei.

 

Fil­mul deni­grea­ză atmosfe­ra minu­na­tă din mănăs­ti­ri­le orto­do­xe româneşti.
Regi­zo­rii ăştia sunt atât de avizi după fai­mă încât ară­ta lumii toa­te pete­le negre batan­du-şi joc cu neru­şi­na­re de tot ce e mai frumos. 

Da, a fost un caz real a fost un caz nefe­ri­cit! Fil­mul este inspi­rat după întâm­plă­ri­le de la mănăs­ti­rea Tana­cu, însă sub nici o for­mă nu a fost un caz emble­ma­tic pen­tru orto­do­xia roma­nă un caz care să repre­zin­te atmosfe­ra mănăs­ti­ri­lor din România. 

NU lua­ţi în sea­mă fil­mul asta care ar vin­de ori­ce pen­tru fai­mă şi pen­tru spec­ta­cu­los. Un pre­ot nu este doar un inter­me­di­ar este un om care te ghi­dea­ză şi te aju­ta în dru­mul sinu­os către mântuire.
Asta e un alt efect al aces­tui film odi­os. Tul­bu­ra­rea sufle­tu­lui oame­ni­lor, tul­bu­ra­rea cre­dinţei şi bunei rânduieli.
Ce cred oame­nii când pri­vesc acest film? Sunt ispi­ti­ţi să jude­ce pre­o­ţii şi să cri­ti­ce via­ţa mona­ha­lă şi să se înde­păr­te­ze cău­tând dru­mul mân­tu­i­rii de unii singuri.

 

Print Friendly, PDF & Email
Dis­tri­bu­ie:

2 Rãspunsuri la Dupã Dealuri – Beyond the Hills (2012) film online subtitrat

Lasã un Rãspuns:

Lasă un Răspuns: