Evangelia zilei:
Cautã:

Dupã Dealuri – Beyond the Hills (2012) film online subtitrat

Mări­mea tex­tu­lui:
Mic | Mare

 

 

 

Cristina Flutur şi Cosmina Stratan in filmul Dupa Dealuri 2012

Fil­mul regi­zat de Cris­ti­an Mun­giu spu­ne o poves­te ce se desfă­şoa­ră la o mânăs­ti­re izo­la­tă din Româ­nia unde două vechi pri­e­te­ne – Ali­na (Cris­ti­na Flu­tur) şi Voichi­ța (Cos­mi­na Stra­tan)– se reîn­tâl­nesc după ce una din­tre ele a petre­cut câţi­va ani în Ger­ma­nia, iar cea­lal­tă s‑a călu­gă­rit. Poves­tea lor de pri­e­te­nie a înce­put încă din copi­lă­rie, ambe­le fiind cres­cu­te într-un orfe­li­nat, ast­fel că legă­tu­ra din­tre ele este una foar­te strân­să.

 

Neînţe­le­ge­ri­le din­tre cele două femei încep atunci când Ali­na încear­că să o con­vingă pe Voichi­ţa să pără­seas­că mănăs­ti­rea şi să se întoar­că cu ea în Ger­ma­nia. Voichi­ța însă nu vrea s‑o însoţeas­că pe buna ei pri­e­te­nă, fiind­că şi‑a găsit refu­gi­ul în cre­dinţă şi îi con­si­de­ră pe pre­o­ţii şi călu­gă­ri­ţe­le de la mănăs­ti­re ca o fami­lie.

Pusă în fața aces­tui refuz, Ali­na nu poa­te înţe­le­ge opţiu­nea Voichi­ţei, ast­fel că, în încer­ca­rea de a‑şi recâş­ti­ga pri­e­te­na, îl pro­voa­că pe pre­ot. După acest inci­dent Ali­na este dusă la spi­tal şi cei de la mănăs­ti­re încep să ia în cal­cul posi­bi­li­ta­tea unei pose­sii demo­n­i­ce. În curând se con­ving că tre­bu­ie să o exorci­ze­ze, însă rezul­ta­tul final nu va fi cel spe­rat de ei.

 

Fil­mul deni­grea­ză atmosfe­ra minu­na­tă din mănăs­ti­ri­le orto­do­xe româ­neşti.
Regi­zo­rii ăştia sunt atât de avizi după fai­mă încât ară­ta lumii toa­te pete­le negre batan­du-şi joc cu neru­şi­na­re de tot ce e mai fru­mos.

Da, a fost un caz real a fost un caz nefe­ri­cit! Fil­mul este inspi­rat după întâm­plă­ri­le de la mănăs­ti­rea Tana­cu, însă sub nici o for­mă nu a fost un caz emble­ma­tic pen­tru orto­do­xia roma­nă un caz care să repre­zin­te atmosfe­ra mănăs­ti­ri­lor din Româ­nia.

NU lua­ţi în sea­mă fil­mul asta care ar vin­de ori­ce pen­tru fai­mă şi pen­tru spec­ta­cu­los. Un pre­ot nu este doar un inter­me­di­ar este un om care te ghi­dea­ză şi te aju­ta în dru­mul sinu­os către mân­tu­i­re.
Asta e un alt efect al aces­tui film odi­os. Tul­bu­ra­rea sufle­tu­lui oame­ni­lor, tul­bu­ra­rea cre­dinţei şi bunei rân­du­ieli.
Ce cred oame­nii când pri­vesc acest film? Sunt ispi­ti­ţi să jude­ce pre­o­ţii şi să cri­ti­ce via­ţa mona­ha­lă şi să se înde­păr­te­ze cău­tând dru­mul mân­tu­i­rii de unii sin­guri.

 

Print Friendly, PDF & Email
Dis­tri­bu­ie:

2 Rãspunsuri la Dupã Dealuri – Beyond the Hills (2012) film online subtitrat

  • e pri­ma data cand vad un ast­fel de comen­ta­riu la acest film… un film de taiat vene­le… am fost pro­fund dez­a­ma­gi­ta… sunt ata­tea cazuri de exorci­zari reu­si­te duse la un bun sfar­sit cu aju­to­rul cre­din­tei in Iisus Chris­tos care adu­ce ata­ta lumi­na in via­ta noas­tra, daca vrem cu ade­va­rat, si uite ca roma­nii nos­trii au gasit chiar cazul aces­ta… DA! as fii vrut un film inal­ta­tor cu tri­um­ful cre­din­tei asu­pra des­ti­ne­lor noas­tre… si, uite de ce ame­ri­ca­nii o sa zica inca o data ca mai buna este homo­se­xu­a­li­ta­tea libe­ra, macar ar fii trait fata sara­ca pana la adanci batra­neti (fil­mul lasa sa se inte­lea­ga, desi nu ara­ta, intr-ade­var, ca cele 2 fete au o rela­tie chiar inti­ma prea apro­pi­a­ta si cel putin ciudata)…asa, a murit incer­cand sa fie “sal­va­ta” de un pre­ot habar­nist… imi pare rau pt fil­mul aces­ta si pt regi­zo­rul lui

  • Daca nu ati vrut sa‑l vedem si spu­neti sa nu luam in sea­ma acest film,pentru ce l‑ati afi­sat???
    Ca o ispi­ta rea?
    Nu inte­leg dar nici nu ma stra­dui sa inteleg.Multumesc ca macar ati poves­tit subiectul!Ca sa evit cu desa­vir­si­re fil­mul.
    De vor­bi­rea de rau m‑am satu­rat si ma doa­re ca nu se afi­sea­za si bine­le.…

Lasã un Rãspuns:

Lasă un Răspuns: