Evangelia zilei:
Cautã:

Îndreptar pentru spovedanie pentru mireni, preotii de mir şi monahi – spovedania preoteselor – Cleopa Ilie

Mări­mea textului:
Mic | Mare

 

 

 
ARHIM. CLEOPA ILIE
Îndrep­tar pen­tru spovedanie
pen­tru mireni, pre­o­ţii de mir şi monahi 


spo­ve­da­nia pre­o­te­se­lor

1. Dorind să devin soţie de pre­ot, m‑am silit să-mi păzesc fecio­ria cu aju­to­rul Dom­nu­lui până la nun­tă, însă de mul­te ori am fost biru­i­tă de gân­duri, de vise ale tine­reţii şi de pofte tru­peşti, pen­tru care mă căiesc.
2. Deşi m‑am cunu­nat cin­sti­tă cu pre­o­tul meu, am fost ade­se­ori amă­gi­tă de duhul lumii de azi, de mân­drie, de lăco­mie, de gân­duri tru­peşti şi de sla­vă deşartă.
3. Măr­tu­ri­sesc, de ase­me­nea, că nu am avor­tat nici un copil, dar une­ori m‑am păzit să nu rămân gra­vi­dă, căl­când porun­ca lui Dum­ne­zeu, pen­tru care, de ase­me­nea, mă căiesc şi îmi cer Canon şi iertare.
4. Une­ori am greşit cu părin­te­le în zile de post, alte­ori am greşit în săr­bă­tori sea­ra şi n‑am putut res­pec­ta rân­du­ia­la vieţii con­ju­ga­le îngă­du­i­tă de Sfinţii Părinţi pen­tru pre­o­ţi, adi­că o dată pe săptămână.
5. M‑am păzit să nu nasc copii, fie din como­di­ta­te, fie din fri­că, fie de ruşi­ne, fie din boa­lă, sau ca să nu râdă cre­din­cioşii de mine.
6. M‑am cer­tat de mai mul­te ori cu pre­o­tul meu, am gân­dit să‑l înde­păr­tez şi chiar să mă reîn­torc la mama mea, dar m‑am temut de pedeap­sa lui Dum­ne­zeu si ne-am împăcat.
7. îmi pare rău că au auzit cre­din­cioşii din parohie des­pre noi că nu tră­im în armo­nie şi nu ştiu cum să pro­ce­dez să ne împă­căm şi să nu facem sminteală.
8. Une­ori am cerut pre­o­tu­lui meu să-mi cum­pe­re cado­uri, hai­ne scum­pe, după moda zilei de azi, şi ast­fel am întris­tat pe Duhul Sfânt, i‑am smin­tit pe cre­din­cioşi şi m‑am făcut de oca­ră în sat.
9. L‑am silit pe pre­o­tul meu să mă plim­be în ţară şi pes­te hota­re, chel­tu­ind bani mulţi şi smin­tind enoriaşii.
10. Am pur­tat fus­tă scur­tă, m‑am far­dat, m‑am machi­at, am fost la dis­tra­cţii şi la nunţi, ba mi-am tuns şi coa­fat părul ca să fiu fru­moa­să şi să mă lau­de lumea, uitând că supăr pe Dumnezeu.
11. M‑am cer­tat cu ai mei pen­tru ave­re şi moş­te­ni­re şi nu vor­besc cu ei.
12. Sunt zgâr­ci­tă, rea, invi­di­oa­să, răz­bu­nă­toa­re şi nu milu­iesc pe orfani, pe bol­navi, pe bătrâni şi săraci.
13. Stau ore în şir la tele­vi­zor şi văd mul­te lucruri necu­vi­in­cioa­se şi smin­teli tru­peşti împre­u­nă cu copi­ii mei, ucigându‑i sufleteşte.
14. Nu dau sfa­turi cre­ş­ti­neşti copi­i­lor, fete­lor din sat, mame­lor şi bătrâ­ne­lor, aşa cum se cuvi­ne preoteselor.
15. Dorm mult, sunt răsfă­ţa­tă, ţin mânie şi aştept ca toa­te feme­i­le din parohie să-mi săru­te mâna.
16. Am influ­enţat de mul­te ori şi pe pre­o­tul meu să facă la fel ca mine şi să fie mân­dru, zgâr­cit şi luxos, deşi mulţi cre­din­cioşi sunt săraci şi lipsiţi.
17. Am îndem­nat pe une­le femei din sat să facă avort, să se păzeas­că con­ju­gal, să mear­gă la petre­ceri şi chiar la câr­ci­umi, zicând că nu este păcat.
18. Ca pre­o­tea­să, m‑am îmbră­cat luxos, am intrat machi­a­tă şi fără batic pe cap la Sfin­te­le slu­j­be şi am venit foar­te târ­ziu la Biserică.
19. Am dat une­ori mân­ca­re de dul­ce pre­o­tu­lui şi copi­i­lor mei, Mier­cu­rea, Vine­rea şi în cele patru posturi.
20. Mă duc rar la Bise­ri­că şi la Spo­ve­da­nie şi nu spun toa­te păca­te­le mele tru­peşti şi sufle­teşti, nici nu-mi fac Cano­nul dat de duhovnic.
21. Ca soţie de pre­ot şi mamă, nu le-am dat copi­i­lor întot­dea­u­na o ade­vă­ra­tă edu­ca­ţie cre­ş­ti­neas­că, lăsându‑i să facă ce vor şi chiar să lip­seas­că de la Biserică.
22. Nu m‑am silit, împre­u­nă cu pre­o­tul, să facem în parohia noas­tră un mic azil pen­tru bătrâni şi bol­navi şi n‑am încu­ra­jat pe cre­din­cioşi să facă, după pute­re, mai mul­tă milostenie.
23. Nu i‑am orga­ni­zat pe cre­din­cioşi, împre­u­nă cu pre­o­tul, să întreţi­nem o puter­ni­că acti­vi­ta­te misio­na­ră în parohia noas­tră împo­tri­va sectelor.
24. Nu am reu­şit să orga­ni­zăm pele­ri­na­je cu cre­din­cioşii din parohie pe la Sfin­te­le moa­ş­te, pe la icoa­ne­le făcă­toa­re de minuni şi pe la mănăs­ti­ri­le care întă­resc cre­dinţa eno­ri­a­şi­lor noştri.

 

Print Friendly, PDF & Email
Dis­tri­bu­ie:

Lasã un Rãspuns:

Lasă un Răspuns: