Evangelia zilei:
Cautã:

Aceasta este viata mea – PS Iustinian Chira

Mări­mea textului:
Mic | Mare

 

 

 

Prea Sfin­ți­tul Ius­ti­nian Chi­ra, Epi­scop al Mara­mu­re­șu­lui și Sat­ma­ru­lui, s‑a năs­cut la 28 mai 1921 in loca­li­ta­tea mara­mu­re­șea­nă Plo­pis. In 1941 a intrat in Mănăs­ti­rea “Sfan­ta Ana” din Rohia, unde in anul urma­tor a fost tuns in mona­hism, sub nume­le de calu­ga­rie Ius­ti­nian. A deve­nit sta­reț al mănăs­ti­rii in 1944 și pană in 1973 a des­fa­șu­rat la Rohia o apre­cia­bi­lă acti­vi­ta­te pas­to­ra­lă fiind numit pro­to­sin­ghel, in 1948, și arhi­man­drit in 1967. In 1973, Sfan­tul Sinod l‑a ales Epi­scop-vicar al Arhi­e­pi­sco­pi­ei Vadu­lui, Felea­cu­lui și Clu­ju­lui, cu titlul “Mara­mu­re­șa­nul”. In 1990 a fost ales epi­scop de Mara­mu­res și Sat­mar, fiind inscă­u­nat la 11 noiem­brie 1990, remar­can­du-se in aceas­ta cali­ta­tea in renaș­te­rea orto­do­xi­ei roma­nești. P.S. Ius­ti­nian este cel care l‑a pri­mit la mănăs­ti­rea Rohia și l‑a tuns in mona­hism pe părin­te­le Nico­lae Steinhardt.

Un docu­men­tar care pre­zin­tă sub for­ma unui inter­viu via­ța PS Ius­ti­nian Chi­ra, un ierarh de frun­te al BOR. Sfân­ta sim­pli­ta­te, sin­ce­ri­ta­tea, băr­bă­ția aces­tui vred­nic arhi­e­reu ne înfă­ți­șea­ză modul auten­tic de tră­i­re ortodoxă.

Print Friendly, PDF & Email
Dis­tri­bu­ie:

Lasã un Rãspuns:

Lasă un Răspuns: