Evangelia zilei:
Cautã:

Soborul Sfintilor Mihail si Gavriil

Mări­mea textului:
Mic | Mare

 

 

 

Sobo­rul Sfinţi­lor Arhan­gheli Miha­il şi Gavri­il este prăz­nu­it pe 8 noiem­brie. Sfinţii Miha­il şi Gavri­il sunt cei care duc la înde­pli­ni­re porun­ca milei şi a drep­tă­ţii lui Dumnezeu.

Sfân­tul Arhan­ghel Miha­il este repre­zen­tat în ico­no­gra­fie în hai­ne de ostaş, având în mâna o sabie de foc. Este rân­du­it de Dum­ne­zeu că drep­ta­tea Sa să biru­ias­că în isto­ria mân­tu­i­rii. El este cel care, în momen­tul căde­rii unor îngeri a stri­gat: “Să stăm bine, să stăm cu fri­că, să luăm amin­te!”, res­ta­bi­lind ordi­nea. Potri­vit Tra­di­ţi­ei, la jude­ca­tă de la sfârşi­tul chi­pu­lui aces­tei lumi, morţii vor învia la gla­sul trâm­bi­ţei sale.

Sfân­tul Arhan­ghel Gavri­il este pur­tă­to­rul veş­tii milei dum­ne­ze­ieşti faţă de oameni. El a ves­tit că Fiul lui Dum­ne­zeu Se va întru­pa din Fecioa­ra Maria pen­tru mân­tu­i­rea nea­mu­lui omenesc.

În icoa­ne apa­re în veş­min­te sacer­do­ta­le, pur­tând în mâna ori un crin, sem­nul veş­tii celei bune, ori o sfe­ră cu însem­ne­le lui Hris­tos, ară­tând că el este mesa­ge­rul mân­tu­i­rii umanităţii.

Sfinţii Arhan­gheli Miha­il şi Gavri­il, pe care Bise­ri­ca Orto­do­xă îi prăz­nu­ieş­te pe 8 noiem­brie, sunt patro­nii spi­ri­tu­ali ai Jan­dar­me­ri­ei Româ­ne. Moti­vul pen­tru care Jan­dar­me­ria Româ­nă i‑a ales pe Sfinţii Arhan­gheli Miha­il şi Gavri­il să îi ocro­teas­că este fap­tul că cei doi con­du­că­tori ai oşti­lor cereşti sunt sim­bo­luri ale lup­tei împo­tri­va răului.

Mâi­ne, Bise­ri­ca face pome­ni­rea Sfinţi­lor Muce­nici Cla­u­diu, Cas­tor, Sem­pro­nian şi Nicostrat.

Print Friendly, PDF & Email
Dis­tri­bu­ie:

Lasã un Rãspuns:

Lasă un Răspuns: