Evangelia zilei:
Cautã:

Vã rog dragii mei, ajutati-mã… sã ne rugãm impreunã Bunului Dumnezeu pentru ei, cei bolnavi şi neputiincioşi!

Mări­mea textului:
Mic | Mare

 

 

 

Vă rog dra­gii mei, aju­ta­ţi-mă… să ne rugăm împre­u­nă Bunu­lui
Dum­ne­zeu pen­tru ei, cei bol­navi şi neputiincioşi!

Dra­gii mei pri­e­te­ni de pre­tu­tin­deni, iubi­ţi fra­ţi şi iubi­te surori întru Dom­nul… Nu cred că exis­tă ceva mai greu pen­tru un pre­ot să afle că un fiu sau o fii­ca duhov­ni­ceas­că se lup­ta cu moartea…

De mul­te ori am întâl­nit în via­ţă oameni care au venit cu cei dragi ai lor din Româ­nia, care sufe­reau de boli foar­te gre­le, să fie ope­ra­ţi la spi­ta­le­le din Regen­sbu­rg… şi care, cu mare cre­dinţă în suflet, sau fără cre­dinţă, m‑au rugat aşa cum au putut fie­ca­re din­tre ei… să mă rog şi eu la rân­dul meu pen­tru apro­pi­a­ţii lor care erau foar­te bol­navi… pen­tru că, am uitat să vă spun, aici, în Regen­sbu­rg, oame­nii vin de mul­te ori doar în faza fina­lă a bolii…

Şi în pri­mul rând este vor­ba de tumori can­ce­ri­ge­ne şi alte boli foar­te gra­ve (ciro­ze,
hepa­ti­tă, etc.)

Tare milă îmi este de ei… aş vrea să pot face ceva, să le schimb soar­ta… dar sunt nepu­ti­in­cios… Doar rugă­ciu­nea către Bunul Dum­ne­zeu mă mai întă­reş­te şi îmi da spe­ranţa atât mie, cât şi lor…

De mul­te ori, chiar în tim­pul Sfin­tei Litur­ghii, când îmi amin­tesc de chi­nu­ri­le şi sufe­rinţe­le lor, de spe­ranţa lor de via­ţă şi dra­gos­tea pen­tru apro­pi­a­ţii lor pe care mi-au mărturisit‑o şi când mă gân­desc de ce mare dar mă învred­ni­cesc eu, păcă­to­sul şi nevred­ni­cul, să nu fiu bol­nav în spi­tal că mulţi din­tre ei, ci să fiu în Sfân­ta Bise­ri­ca la Sfân­ta Litur­ghie, în faţă Sfân­tu­lui Altar… lacri­mi­le încep să cur­gă şiroi, fără să vreau… o mare bucu­rie duhov­ni­ceas­că mă cuprin­de… şi nu ştiu cum să mă rog mai insis­tent Bunu­lui Dum­ne­zeu, să‑i mulţu­mesc pen­tru toa­te daru­ri­le Sale pe care ni le dă nouă, nevred­ni­ci­lor… şi să‑L rog prin­tre alte­le şi pen­tru toţi bol­na­vii de pre­tu­tin­deni, care au mare nevo­ie de aju­to­rul Lui Dum­ne­zeu… Nu o spun cu mân­drie, aces­ta este ade­vă­rul… Sfân­ta Litur­ghie, dacă e tră­i­tă din suflet şi cu gân­dul la ce se întâm­plă aco­lo… este ceva atât de înă­lţă­tor, încât nu exis­tă cuvin­te care să poa­te expli­ca aceasta.

Dar mă con­si­der mult prea păcă­tos şi nevred­nic să mă rog tot tim­pul doar de unul sin­gur… mă gân­desc… că poa­te este mult prea puţi­nă rugă­ciu­nea mea îna­in­tea Bunu­lui Dum­ne­zeu… de ace­ea, am o mare rugă­min­te la fră­ţi­i­le voas­tre: VĂ ROG, DRAGII MEI, AJUTAŢI-MĂ… ŞI SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ BUNULUI DUMNEZEU PENTRU EI, CEI BOLNAVI ŞI NEPUTIINCIOSI !!! Şi pome­ni­ţi-mă şi pe mine, păcă­to­sul, în rugă­ciu­ni­le fră­ţi­i­lor voastre!

De multe ori mă consider mult prea păcătosVă rog dra­gii mei, aju­ta­ţi-mă… să ne rugăm împre­u­nă Bunu­lui Dum­ne­zeu pen­tru ei, cei bol­navi şi nepu­ti­in­cioşi! * Părin­te­le Vasi­le Flo­rin Reut, Bise­ri­ca Orto­do­xă Româ­nă “Sfinţii Împă­ra­ţi Con­stan­tin şi Ele­na” Strau­bing * www.credinta-ortodoxa.com

Aceşti oameni nu fac par­te din parohi­i­le pe care le păs­to­resc… ei vin aici cu o ulti­ma spe­ranţă de via­ţă, iar Bunul Dum­ne­zeu rân­du­ieş­te prin mare mila Sa, să mă che­me pe mine, păcă­to­sul, în ast­fel de momen­te gre­le… nu pot să mă duc de fie­ca­re dată, dato­ri­tă altor fac­tori (căci eu aici, în Ger­ma­nia… nu pot să tră­iesc doar din pre­o­ţie şi slu­ji­rea la Sfân­tul Altar…) … însă ori de câte ori pot, mă duc.

De mul­te ori m‑am dus la spi­ta­le­le din Regen­sbu­rg, în pri­mul rând pen­tru a‑i împăr­tă­şi pe (cei care voiau aceas­ta, bine­înţe­les) cu Sfin­te­le Tai­ne, pen­tru a le spu­ne un cuvânt de mân­gâi­e­re, de îmbăr­bă­ta­re, iar atunci când vor­be­le efec­tiv lip­seau… doar rugân­du-mă Bunu­lui Dum­ne­zeu pen­tru ei, aşa cum mă învred­ni­cea Bunul Dum­ne­zeu să o fac la tim­pul respectiv.

În ast­fel de momen­te, întâl­nesc şi oameni care, cu efor­turi incre­di­bi­le de a strân­ge bani pen­tru ope­ra­ţie (căci ope­ra­ţi­i­le sunt foar­te scum­pe) şi cu o ulti­mă spe­ranţă, au venit spi­ta­le­le din Regen­sbu­rg. Din păca­te, de mul­te ori boa­la s‑a extins foar­te mult, medi­cii nemai­pu­tând să facă prea mult…

După ope­ra­ţie, cei care vor se spo­ve­desc la mine, îmi spus tot ce avea de spus… inclu­siv fap­tul că îl iubestc enorm pe toţi cei apro­pi­a­ţi lor, că au o dorinţa extra­or­di­na­ră de a trăi… cu toa­te că mulţi din­tre ei sunt conş­ti­enţi că tre­bu­ie să moa­ră în urma bolii de care sufe­ră… va puteţi închi­pui ce înseam­nă asta pen­tru mine???? … iar eu păcă­to­sul, eu încerc să‑i încu­ra­jez, să le spun că nu tre­bu­ie să se gân­deas­că numai la ce‑i rău… că via­ţă noas­tră este în mâna Lui Dum­ne­zeu şi să ne rugăm doar ca să se facă voia Lui întru noi…

Vă rog pe fie­ca­re aco­lo unde sun­teţi, aju­ta­ţi-mă… să ne rugăm împre­u­nă Bunu­lui Dum­ne­zeu pen­tru ei, cei bol­navi şi nepu­ti­in­cio­si! Şi mai ales, să ne rugăm pen­tru fami­lia şi toţi cei dragi ai lor, să‑i întă­reas­că Bunul Dum­ne­zeu în aces­te momen­te de mare cum­pă­nă şi să fim ală­tu­ri de ei, măcar cu o rugă­ciu­ne şi o vor­bă de mângâiere.

Noi sun­tem nevred­nici şi nepu­ti­in­cio­si… Doam­ne, facă-se voia Ta, nu voia noas­tră! Pogoa­ră-ţi mila Ta pes­te noi, robii tăi păcă­toşi şi mai ales pes­te robii Tăi bol­navi şi nepu­ti­in­cio­si! Amin!

Vă mulţu­mesc şi Bunul Dum­ne­zeu să va bine­cu­vîn­te­ze pe toţi, cu al Său Har şi cu a Sa iubi­re de oameni în veci. Amin.

Părin­te­le Vasi­le Flo­rin Reut

Arti­col pre­lu­at de pe http://www.credinta-ortodoxa.com/va-rog-dragii-mei-ajutati-ma-sa-ne-rugam-impreuna-bunului-dumnezeu-pentru-ei-cei-bolnavi-si-neputiinciosi

Print Friendly, PDF & Email
Dis­tri­bu­ie:

Lasã un Rãspuns:

Lasă un Răspuns: