Evangelia zilei:
Cautã:

Rugãciune de dimineatã cãtre Bunul Dumnezeu

Mări­mea textului:
Mic | Mare

 

 

 

Rugăciunea de dimineața pentru om este întocmai ca roua dimineața pe plante

1.Rugăciunea de dimi­nea­ţa către Bunul Dumnezeu
Părin­te bun şi sfânt, bine­vo­ieş­te a‑mi da o inte­li­genţă care să te înţe­lea­gă, o ini­ma care să te sim­tă, un suflet care să te pri­meas­că, o per­se­ve­renţă care să te cau­te, o înţe­lep­ciu­ne care să te găseas­că, un duh care să te cunoas­că, o ini­mă care să te iubeas­că, un gând care să fie îndrep­tat spre tine, o lucra­re care să te prea­mă­reas­că, un auz care să te ascul­te, ochi care să te pri­veas­că, o lim­bă care să te măr­tu­ri­seas­că, un cuvânt care să-ţi pla­că; o răb­da­re care să te urmeze, o sta­tor­ni­cie care să te aştep­te, un sfârşit bun şi pre­zenţa ta sfân­tă, învi­e­rea, răs­pla­ta şi via­ţa veşnică.

2.Rugăciune către Bunul Dum­ne­zeu cu mij­lo­ci­rea tutu­ror sfinţilor
Doam­ne Iisu­se Hris­to­a­se, Fiul lui Dum­ne­zeu, îngră­deş­te-mă cu sfinţii Tăi îngeri, cu rugă­ciu­ni­le Ato­tpre­a­cu­ra­tei Stă­pâ­nei noas­tre de Dum­ne­zeu Năs­că­toa­rea şi Puru­rea Fecioa­ra Maria, cu pute­rea Cin­sti­tei şi de via­ţă Făcă­toa­rei Cruci, a sfân­tu­lui mai mare voie­vod al lui Dum­ne­zeu, Miha­il, şi a tutu­ror celor­lal­te Cereşti şi netru­pes­ti puteri, ale sfân­tu­lui pro­roc, Îna­in­te-Mer­gă­tor şi Bote­za­tor al Dom­nu­lui, Ioan, ale sfân­tu­lui apos­tol şi evan­ghe­list Ioan Cuvân­tă­to­rul de Dum­ne­zeu, a sfinţi­tu­lui muce­nic Cipri­an şi ale sfin­tei muce­ni­te Ius­ti­na, a sfinţi­lor ierarhi Nico­lae, arhi­e­pi­sco­pul Mire­lor Lichi­ei, făcă­to­rul de minuni, Leon, epi­sco­pul Cătă­ni­ei, Nichi­ta al Nov­go­ro­du­lui, Ioa­saf al Bel­go­ro­du­lui, Mitro­fan al Voro­ne­ju­lui, a cuvi­oşi­lor Zosi­ma şi Sava­tie de la Şolo­văţ, Sera­fim din Sarov, făcă­to­rul de minuni, a sfin­te­lor muce­ni­ce Elpis, Pis­tis şi Agapi şi mai­cii lor Sofia, a sfân­tu­lui muce­nic Tri­fon, a sfinţi­lor şi dre­pţi­lor dum­ne­ze­ieşti părinţi Ioa­chim şi Ana şi a tutu­ror sfinţi­lor Tăi: aju­tă-mi mie, nevred­ni­cu­lui robu­lui Tău (nume­le), izbă­veş­te-mă de toa­te bân­tu­i­ri­le vră­j­ma­şu­lui, de tot răul, vră­ji­to­ria, far­me­cul şi de oame­nii cei vicleni, că să nu-mi poa­tă pri­ci­nui vre­un rău. Doam­ne, cu lumi­na stră­lu­ci­rii Tale păzeş­te-mă dimi­nea­ţa, şi la ami­a­zăzi, şi sea­ra, şi când merg spre somn, şi cu pute­rea haru­lui Tău aba­te şi depăr­tea­ză toa­tă rea­ua păgâ­nă­ta­te, care din insu­fla­rea dia­vo­lu­lui se lucrea­ză. Întoar­ce iară­şi întru cele mai dede­subt tot răul care se unel­teş­te şi se lucrea­ză, că a Ta este împă­ră­ţia, şi pute­rea, şi sla­vă, a Tată­lui şi a Fiu­lui şi a Sfân­tu­lui Duh.
Amin.

Print Friendly, PDF & Email
Dis­tri­bu­ie:

Lasã un Rãspuns:

Lasă un Răspuns: