Evangelia zilei:
Cautã:

Rugãciune cãtre Sfintii Arhangheli

Mări­mea textului:
Mic | Mare

 

 

 

Doam­ne Dum­ne­ze­u­le, mare Împă­ra­te şi fără de înce­put, tri­mi­te Doam­ne pe Miha­il Arhan­ghe­lul şi slu­ji­to­rul Dum­ne­ze­ieş­tii Tale sla­ve să goneas­că pe toţi vră­j­ma­şii care se lup­tă cu noi, şi în cea­sul ieşi­rii sufle­tu­lui meu din tică­lo­sul meu trup, să fie lân­gă mine şi să mă izbă­veas­că de vră­j­ma­şii cei ce-mi chi­nu­ie sufle­tul în cea­sul morţii sale, şi pe Gavri­il – ves­ti­to­rul Prea Cura­tei Fecioa­re, pe Rafa­il, tămă­du­i­to­rul, nepu­tinţe­lor sufle­teşti şi tru­peşti, pe Uri­il, Salaf­tul, Egu­dul şi Vara­hil, tri­mi­te Doam­ne Arhan­ghe­lii şi înge­rii Tăi spre aju­to­rul nos­tru, ca să ne scoa­tă de la vră­j­ma­şii cei văzu­ţi şi nevăzuţi. 

O, Dum­ne­ze­ieş­ti­lor, şap­te Arhan­gheli, nu ne lăsa­ţi pe noi, cei ce scă­păm la aco­pe­rămân­tul vos­tru, certaţi‑i pe toţi cei ce se lup­tă cu noi, şi‑i faceţi pe ei, ca pe niş­te praf pe faţa pămân­tu­lui, cu pute­rea voas­tră cea sfântă. 

O, Dum­ne­ze­ieş­ti­lor Arhan­gheli şi îngeri, cei cu pioa­se aripi, întâi­lor voie­vozi ai cereş­ti­lor puteri, nu ne lăsa­ţi pe noi, cei ce ne rugăm şi cerem aju­to­rul vostru. 

O, minu­na­ţi­lor Arhan­gheli şi îngeri păzi­tori ai noş­tri cei nebi­rui­ţi, fiţi nouă aju­tor întru toa­te ispi­te­le ce ne împre­soa­ră de la dia­voli şi de la oame­nii cei răi, în scâr­be, în boli şi de toa­te felu­ri­le de nevoi, şi ne păzeş­te de tot felul de rău­tă­ţi sufle­teşti şi trupeşti. 

O, mari­lor şap­te Arhan­gheli, Miha­i­le, Gavri­i­le, Rafa­i­le, Uri­i­le, Sala­ba­tu­le, Egu­du­le şi Vara­hil, nu ne lăsa­ţi pe noi, Arhan­ghe­li­lor izbă­vi­tori de toa­tă înşe­lă­ciu­nea dia­vo­leas­că, birui­ţi pe toţi cei ce se împo­tri­vesc nouă. 

Cu pute­rea cin­sti­tei şi făcă­toa­rei de via­ţă Cruci a Dom­nu­lui, cu rugă­ciu­ni­le Prea Sfin­tei Năs­că­toa­re de Dum­ne­zeu şi cu ale tutu­ror sfinţi­lor, a mari­lor Arhan­gheli şi îngeri Miha­i­le, biru­i­to­ru­le al vră­j­ma­şi­lor, biru­ieş­te pe toţi cei ce se lup­tă cu noi, Gavri­i­le, ves­ti­to­rul Prea Cura­tei Fecioa­re, Rafa­i­le, tămă­du­i­to­rul nepu­tinţe­lor ome­neşti, tămă­du­ieş­te nepu­tinţe­le noas­tre, cele sufle­teşti şi tru­peşti, Uri­i­le, care eşti raza focu­lui dum­ne­zei­rii, lumi­nea­ză-ne şi pe noi cei întunecaţi. 

Salafti­i­le, rugă­to­ru­le către Dum­ne­zeu pen­tru toţi oame­nii, roa­gă-te şi pen­tru noi păcă­toşii şi ne îndeam­nă la rugă­ciu­ne, la bla­go­slo­ve­nia lui Dum­ne­zeu, care‑i întă­reş­te pe cei ce se oste­nesc, întă­reş­te-mă şi pe mine, la nevo­inţă şi la petre­ce­re mona­hi­ceas­că să-mi spo­ve­desc păca­te­le şi spo­ri­re la fap­tă bună dăruieşte-mi. 

Vara­hi­i­le, dătă­to­ru­le de bla­go­slo­ve­nie şi mij­lo­ci­tor al face­ri­lor de bine, mij­lo­ceş­te şi pen­tru mine bla­go­slo­ve­nia lui Dum­ne­zeu şi mân­tu­i­rea şi face­rea de bine, pen­tru toa­te cele sufle­teşti şi trupeşti. 

Aju­ta­ţi-mă pe mine, nevred­ni­ca roa­bă a voas­tră, şi ne izbă­vi­ţi de cutre­mur, de potop, de foc, de sabie şi de moar­te năpra­s­ni­că şi de tot înşe­lă­to­rul vră­j­maş. Şi ne izbă­vi­ţi pe noi şi pe toţi cei ce se roa­gă vouă întot­dea­u­na, acum şi pururi şi în vecii vecilor.

Print Friendly, PDF & Email
Dis­tri­bu­ie:

Un rãspuns la Rugãciune cãtre Sfintii Arhangheli

Lasã un Rãspuns:

Lasă un Răspuns: