Evangelia zilei:
Cautã:

Proorociri despre vremurile din urmã (4)

Mări­mea textului:
Mic | Mare

 

 

 

CălugăriPro­fe­ția Sf. Moi­se Ara­pul des­pre călu­gă­rii din nea­mul cel de pe urmă

Sf. Moi­se Ara­pul a pro­fe­țit zicând: “În zile­le cele de pe urmă ale vea­cu­lui al șap­te­lea și jumă­ta­te, via­ța mona­hi­ceas­că se va defă­i­ma cu totul și mona­hii nu vor mai ține soco­tea­lă de mân­tu­i­rea sufle­tu­lui. Ei vor umbla prin mij­lo­cul tul­bu­ră­ri­lor și gâl­ce­vi­lor, întu­ne­cați, fără nici un folos și leneși, neîn­gri­jin­du-se nici­de­cum de fap­ta bună, robiți de pati­mi­le păca­tu­lui, pen­tru că de aco­lo de unde l‑au ars pe sata­na nevo­i­to­rii cei din­tâi, tot de aco­lo și el are să ardă și să pâr­jo­leas­că. Și de unde s‑a biru­it, va birui și el pe mona­hii cei leneși și defă­i­mă­tori. Unde a spo­rit drep­ta­tea, aco­lo va pri­so­si mai mult păca­tul și fără­de­le­gea, pen­tru că se va răci dra­gos­tea mul­to­ra și mona­hii vor petre­ce prin mij­lo­cul lumii și a mire­ni­lor, fără fri­că, cu mân­cări și bău­turi amă­gin­du-se de pofte­le tru­pu­lui, prin deșer­tă­ciuni, în necu­ră­ții și fap­te ruși­noa­se. În ace­le zile va fi urâ­ciu­ne, zavis­tie, sfezi și bătăi în mănăs­ti­ri­le de obș­te până la sân­ge, tot așa și în lavre, unde nu e via­ță de obș­te, din rău­ta­tea unu­ia asu­pra celui­lalt și pen­tru că s‑au defă­i­mat Sfin­te­le Canoa­ne și nevo­in­ța cea duhov­ni­ceas­că, se vor pune egu­meni și sta­reți oameni neîn­cer­cați în fap­ta bună, fără cre­din­ță, nepri­ce­puți, de nici un folos și sim­pli, nede­o­se­bind bine­le de rău, leneși, fără fap­te bune, îngri­jin­du-se numai de cele pămân­tești, pur­tân­du-se cu neru­și­na­re în slujbe.
Răpind cu sila egu­me­ni­i­le, cu daruri, și nești­ind să învețe și să povă­țu­ias­că tur­ma și fră­ți­mea, nești­ind că ei sunt chip și pil­dă de folos pen­tru cei care urmea­ză fap­ta bună și neîn­țe­le­gând că ei au să dea sea­ma lui Dum­ne­zeu în ziua jude­că­ții pen­tru tur­ma lor. Și din pri­ci­na nepă­să­rii egu­me­ni­lor ce nu poar­tă gri­jă de tur­mă, se vor pier­de, se vor osân­di nu numai cei leneși și trân­davi, ci și fra­ții cei cu via­ță bună și înfrânați.”
După ace­ea Moi­se, robul lui Dum­ne­zeu, a văzut că nori și vâr­tej, negu­ră întu­ne­coa­să și ispi­te foar­te înfri­co­șa­te au venit asu­pra mona­hi­lor din par­tea de la Mia­ză­noap­te, căci îi aler­ga pe monahi și cinul cel mona­hi­cesc se împrăș­tia de bles­te­ma­te­le ere­suri și sileau pe mulți să lepe­de hai­ne­le mona­hi­cești și să se însoa­re. Atunci, puțini nevo­i­tori care vor fi încer­cați ca aurul și ca argin­tul în cup­tor în neca­zuri mul­te, în pri­goa­nă și în strâm­to­ra­re, se vor lămuri. Și câți se vor afla încer­cați și vor birui atâ­tea ispi­te înfri­co­șa­te, se vor prea­mări, se vor prea­slă­vi și se vor cin­sti de Dum­ne­zeu mai mult decât acei care au răb­dat căl­du­ra și zădu­ful zilei și gerul nopții.

După ace­ea Moi­se, robul lui Dum­ne­zeu, a văzut că a tre­cut iar­ma ace­ea a neca­zu­ri­lor și ispi­te­lor și pri­goa­na ace­lor înfri­co­șa­te ere­suri și s‑a făcut liniș­te și după ce vor tre­ce câți­va ani iarăși se va dis­pre­țui cea­ta mona­hi­lor cea înge­reas­că și vor veni iarăși ispi­te asu­pra lor mai mul­te și mai sil­ni­ce. A văzut că mona­hii vor petre­ce împre­u­nă cu călu­gă­ri­țe­le și împre­u­nă cu pofta cea rea va veni și tira­nia, căci și cei ce nu vor voi, se vor batjo­cori cu sila.
Pre­o­ții se vor spur­ca prin păca­tul desfrâu­lui și pre­o­te­se­le lor vor pre­a­curvi, ase­me­nea și ei vor pre­a­curvi cu alte­le. Atunci va veni mânia cea mare a lui Dum­ne­zeu și va dis­tru­ge tot nea­mul ace­la viclean și‑l va tri­mi­te în focul cel veșnic.
Deci, feri­ciți vor fi câți nu se vor ple­ca la cea mai mare fără­de­le­ge a necu­ră­ți­ei, care este mai sil­ni­că și mai grea decât uci­de­rea, și se vor împo­tri­vi și vor mus­tra fără­de­le­gea ca Sf. Ioan Bote­ză­to­rul și vor stă­rui mus­trând ames­te­ca­re de sân­ge și vor fi uciși de cei prea fără­de­le­ge spur­cați și prea necu­rați oameni din vre­mea ace­ea și apoi se vor odihni în sânul lui Avra­am, Isa­ac și Iacob pre­slă­vi­ți­lor Patri­arhi și vor locui în Împă­ră­ția Ceru­ri­lor cu toti Sfin­ții, bucu­rân­du-se și vese­lin­du-se, de care bucu­rie sa ne învred­ni­ceas­că Dum­ne­zeu și pe noi cu darul Lui cel sfânt. Amin.

Print Friendly, PDF & Email
Dis­tri­bu­ie:

Lasã un Rãspuns:

Lasă un Răspuns: