Evangelia zilei:
Cautã:

✥ Ostrovul – Insula (2006)

Mări­mea textului:
Mic | Mare

 

 

 

” Fil­mul “Insu­la” (Ostro­vul) – Rusia, 2006, cali­fi­cat de nume­ro­si cri­tici ca fiind unul din cele mai reu­si­te fil­me din ulti­me­le dece­nii, a fost vizio­nat, potri­vit unor esti­mari, de juma­ta­te din popu­la­tia matu­ra a Fede­ra­ti­ei Ruse. Un film “pen­tru oameni si des­pre oameni”, “Insu­la” are meni­rea de a rea­du­ce valo­ri­le spi­ri­tu­a­le orto­do­xe in soci­e­ta­tea capi­ta­lis­ta, atee si mate­ria­lis­ta. Ostro­vul dă un sem­nal bun pen­tru toţi… Obse­dat de o cri­mă din tine­reţe, per­so­na­jul prin­ci­pal îmbă­trâ­neş­te deve­nind călu­găr la o mânăs­ti­re pe o insu­lă, depar­te, spre Marea Albă. Prin rugă­ciuni, mun­că sisi­fi­că şi izo­la­re pe ostro­vul lui dobân­deş­te sfinţenia”

 

 

Un film des­pre un monah rus atra­ge pre­mi­i­le cine­ma­to­gra­fi­ei ruse 

Un film des­pre pocă­inţă – aşa cum a trăit‑o un monah orto­dox rus mar­cat de expe­rienţa sa din tim­pul celui de-al doi­lea răz­boi mondi­al – a reu­şit să câş­ti­ge şase pre­mii ale cine­ma­to­gra­fi­ei ruse în cadrul cere­mo­n­i­ei Zolo­toi Orvol sau Gol­den Eagle din 27ian.2007, inclu­zând „Cel mai bun film”, „Cel mai bun regi­zor” pre­cum şi „Cel mai bun actor”.
Rolul prin­ci­pal este inter­pre­tat de către Pyo­tr Mamo­nov, fost star rock al erei sovi­e­ti­ce, în pre­zent un devo­tat tră­i­tor al orto­do­xi­ei, într-un sat izo­lat din Rusia.
Fil­mul este regi­zat de Pavel Lun­gin, un renu­mit regi­zor rus, deve­nit fai­mos cu fil­mul “Taxi Blu­es”, un film al erei perestroika.
În cuvân­tul său, Mamo­nov con­dam­nă propria‑i popu­la­ri­ta­te ca fiind ido­la­trie şi face un apel către opri­rea avorturilor.
Ostrovul 1
Fil­mul “Ostrov”, struc­tu­rat ca o para­bo­lă, ne pre­zin­tă poves­tea Părin­te­lui Ana­to­lie, un călu­găr rus cău­tând ier­ta­rea lui Dum­ne­zeu pen­tru uci­de­rea cama­ra­du­lui său, din ordi­nul unui ofi­ţer nazist, pen­tru a‑şi sal­va pro­pria viaţă.
Acţiu­nea se deru­lea­ză în anii ’70, într‑o mănăs­ti­re izo­la­tă situ­a­tă pe o insu­lă din nor­dul Rusi­ei, peri­oa­dă în care Bise­ri­ca Rusă se afla încă în pri­goa­na comunistă.
Patri­ar­hul Ale­xei II, ca şi alti repre­zen­tanţi ai cle­ru­lui rus, apre­cia­ză fil­mul ca fiind o rea­lis­tă şi pro­fun­dă oglin­di­re a cre­dinţei şi a vieţii mona­ha­le. Într‑o con­fe­rinţă ţinu­tă pe data de 29.01.2007, patri­ar­hul numeş­te fil­mul Ostrov exem­plul viu al unui efort de abor­da­re cre­ş­ti­nă a culturii.
“Ostrov”, fil­mul de închi­de­re al fes­ti­va­lu­lui Fil­mu­lui veneţian în anul 2006,înregistrează cea mai mare audienţă pe ecra­ne­le ruseşti, fiind de ase­me­nea difu­zat de către tele­vi­ziu­nea naţio­na­lă pe data de 07.01.2007, săr­bă­toa­rea Cră­ci­u­nu­lui în Rusia. Son­da­je­le de audienţă îl pla­sea­ză pe locul doi după cuvân­tul de anul nou al preşe­din­te­lui Putin.
Regi­zo­rul Lun­gin spu­ne des­pre fil­mul său: “ Noi am încer­cat să trans­mi­tem mesa­jul că exis­tă un Dum­ne­zeu, că nu sun­tem sin­guri pe pământ”.
Noul film al lui Pavel Lun­gin, “Ostrov”, avându‑l în dis­tri­bu­ţie pe Petr Mamo­nov un “sfânt monah” a obţi­nut un suc­ces feno­me­nal în Rusia, fiind nomi­na­li­zat la toa­te cate­go­ri­le fes­ti­va­lu­lui de film Gol­den Eagle, insti­tu­it de Niki­ta Mihalkov.
Ostrovul 2
Fil­mul, apre­ciat de către inte­lec­tu­ali şi de către cler deo­po­tri­vă, a fost difu­zat şi în SUA în cadrul săp­tămâ­nii fil­mu­lui rusesc.
Cana­lul de ştiri NTV comen­tea­ză: “fil­mul Ostrov a fost pre­zen­tat pen­tru pri­ma dată în Voro­ne­zh şi Bori­so­gleb­sk fără locuri libere…O zi îna­in­tea pre­mi­e­rei, Mitro­po­li­tul de Voro­ne­zh a reco­man­dat ca fil­mul să fie pre­zen­tat după pro­gra­mul slu­j­be­lor din cele 40 de bise­rici ale ora­şu­lui. Parohi­i­le au fost sur­prin­se – nici­o­da­tă un film nu a fost pre­zen­tat în bise­rici… Părin­te­le Andrei, secre­ta­rul epar­hi­ei comen­tea­ză “ mitro­po­li­tul a vizio­nat fil­mul şi îl reco­man­dăm cle­ru­lui şi enoriaşilor”…Premiera a înce­put cu o rugăciune…Înaintea căre­ia toţi spec­ta­to­rii s‑au închi­nat… Petr Mamo­nov, acto­rul prin­ci­pal “Pen­tru mine aceas­ta înseam­nă că bise­ri­ca este vie”. Cle­rul pre­zent i‑a mulţu­mit lui Mamo­nov, obser­vând că a reu­şit să transpu­nă via­ţa de călu­găr cât se poa­te de real. Mamo­nov menţio­nea­ză că nu a învă­ţat rugă­ciu­ni­le, ci s‑a rugat din adân­cul ini­mii. “Lup­ta cu păca­tul îmi este foar­te familiară”
Site-ul Pravoslavie.ru face o pre­zen­ta­re extin­să a fil­mu­lui, Igor Vin­ni­chen­ko remar­când “ este impo­si­bil să nu fii mar­cat de cre­dinţa auten­ti­că ce acom­pa­ni­a­ză între­gul film şi căre­ia noi i‑am simţit lip­sa atât de mult”. Spe­răm ca acum tema spi­ri­tu­a­li­tă­ţii orto­do­xe să îşi regă­seas­că locul în cine­ma­to­gra­fia naţională.

Ostrovul 3
Sce­na­ri­ul fil­mu­lui apa­rţi­ne lui Dmi­trii Sobo­lev, un tânăr absol­vent al Insti­tu­tu­lui de Cine­ma­to­gra­fie de la Mosco­va, mai exact, pro­iec­tul său de diplomă.
Actori fai­moşi ai ecra­nu­lui rus – Vik­tor Sukho­ru­kov, Dmi­trii Diu­zhev, Iurii Kuz­net­sov, şi Nina Usa­to­va con­stru­iesc un cadru adec­vat pen­tru per­for­manţa actori­ceas­că a pro­ta­go­nis­tu­lui, părin­te­le Ana­to­lie. Meri­tă menţio­nat că Mamo­nov a pără­sit Mosco­va cu mai bine de zece ani în urmă pen­tru un sat izo­lat, unde l‑a deso­prit pe Dum­ne­zeu şi rena­ş­te­rea spirituală.
Unul din­tre cei mai buni com­po­zi­tori con­tem­po­rani, Vla­di­mir Mar­ty­nov, a rea­li­zat coloa­na sono­ră, în per­fect acord cu pei­sa­jul stern al nor­du­lui Rusi­ei, cu stâncile‑i înză­pe­zi­te, apa de ghea­ţă şi ceruri albe.

Ostro­vul pre­zen­tat de Pr. Rafa­el Noica:

Ser­gei Shu­ma­kov, pro­du­că­to­rul fil­mu­lui menţio­nea­ză foar­te clar că “ ide­ea aces­tui film nu a fost o cău­ta­re a lui Dum­ne­zeu. Aceas­ta este absen­tă, deo­a­re­ce totul este deja aco­lo. Aceas­ta de fapt îl face dife­rit de ori­ce alt film Euro­pean, aşa­nu­mi­ta cine­ma­to­gra­fie spi­ri­tu­a­lă. Aces­tea repre­zin­tă încer­cări de a des­co­peri un sine spi­ri­tu­al într‑o atâ­de com­pli­ca­tă lume con­tem­po­ra­nă, dar pro­ble­ma cre­dinţei rămâ­ne cu sem­nul între­bă­rii. Para­do­xul aces­tui film, în viziu­nea mea, aces­ta este…poziţia unui om pen­tru care cre­dinţa nu mai este o între­ba­re, ci orga­nic trăită.El este un credincios.Punct”.
Ostrovul 4
Exis­tă o ase­mă­na­re cu fil­me­le lui Tar­ko­v­s­ki, mai ales cu Andrei Rub­li­ov, o aso­ci­e­re făcu­tă mai ales prin pris­ma viziu­nii mono­cro­ma­ti­ce, a întin­de­ri­lor de ape, a figurilor.
Unul din cri­tici menţio­nea­ză că nu numai Mamo­nov, dar şi Sukho­ru­kov (părin­te­le Fila­ret) şi Diu­zhev (părin­te­le Iov) sunt credincioşi.
Sur­prin­ză­tor, menţio­nea­ză unul din­tre cri­tici, pen­tru Rusia con­tem­po­ra­nă. Acest film poa­te figu­ra lân­gă mari­le capo­do­pe­re ale ecra­nu­lui, ală­tu­ri de Berg­man şi Tar­ko­v­s­ki. Pen­tru Rusia – era tim­pul unui ast­fel de film, pen­tru cei ce vor să afle mai mul­te des­pre mis­te­ri­o­sul suflet rusesc – iată o exce­len­tă descriere.Pentru cei care cau­tă să ia în seri­os dezvol­ta­rea lor spi­ri­tu­a­lă, acest film este util, din­co­lo de con­fe­siu­ne. Un film ce i‑a aju­tat pe unii oameni să fie mai buni, mai cura­ţi. “anti­ci­pam o oare­ca­re notă de iro­nie la adre­sa feţe­lor bise­ri­ceşti pre­zen­ta­te şi spre uimi­rea mea, aceas­ta nu se întâmplă!Nu mă aştep­tam ca o pie­să atât de dina­mi­că în latu­ra ei spi­ri­tu­a­lă să se ridi­ce atât de repe­de din­tre rui­ne­le Sovi­e­tu­lui Suprem”.
Au exis­tat însă şi comen­ta­rii, ce deno­tă cel puţin igno­ranţă în mate­rie de spiritualitate.”cei mai ardenţi avo­ca­ţi ai soci­e­tă­ţii sovi­e­ti­ce s‑au trans­for­mat subit în supor­teri ai fun­damen­ta­lis­mu­lui orto­dox rus. Rusia şi‑a des­co­pe­rit noii ina­mici- cei care pro­mo­vau fără tea­mă liber­ta­tea de conş­ti­inţă din tim­pul sovi­e­te­lor – repre­siu­nea şi‑a schim­bat vec­to­rul, dar nu struc­tu­ra. Dacă ostrov s‑ar fi tur­nat în 1974, ar fi avut nu numai un alt înţe­les, dar ar fi fost un cu totul alt film. În acest con­text, vom asis­ta la pro­du­cţii de fil­me des­pre sfinţi şi pioşi cu ace­ia­şi frec­venţă ca cele des­pre comu­ni­ş­tii devo­ta­ţi ai ani­lor sovietului.”

 

 

Ostrovul 5
Ostrovul 6
Print Friendly, PDF & Email
Dis­tri­bu­ie:

Lasã un Rãspuns:

Lasă un Răspuns: