Evangelia zilei:
Cautã:

Lupta cu noi înşine!

Mări­mea textului:
Mic | Mare

 

 

 

Când cineva nu e liber -  Arsenie Boca
In fie­ca­re zi avem de lup­tat cu noi insi­ne pen­tru a putea ale­ge sa facem ceea ce este pla­cut lui Dumnezeu.

Paca­tul pe care l‑am lasat sa intre in noi si cu care ne-am obis­nu­it, ne impie­di­ca sa facem bine­le, ceea ce ne este de folos noua si altora.

Avem de lup­tat zil­nic cu raul din noi, pana reu­sim sa scoa­tem afa­ra ceea ce ne face rau, ceea ce ne chinuie.

Dia­vo­lul cau­ta sa ne con­vin­ga per­so­nal sau prin altii, sa fim comozi, sa cau­tam doar pla­ce­ri­le ego­is­te si ast­fel sa stam depar­te de Dum­ne­zeu si de ade­va­ra­ta fericire.

Paca­tul ne face sa fim dez­in­te­re­sati de o via­ta mora­la, ne face sa uitam de Dum­ne­zeu, sa fim indi­fe­ren­ti fata de ade­va­rul des­co­pe­rit de Dum­ne­zeu spre man­tu­i­rea noastra.

Nu ne iubim cu ade­va­rat cand ale­gem sa facem raul. Ne facem sin­guri rau, lasan­du-ne ama­gi­ti de viclea­nul dia­vol, care ne face sa con­fun­dam raul cu binele.

Sufe­rim de pe urma rau­lui pe care am ales sa‑l facem, noua si alto­ra, dar nu avem pute­rea sa ne oprim din ale­ge­rea paca­tu­lui ca mod de viata.

Opri­rea de la rau este sin­gu­ra solu­tie prin care sca­pam de sufe­rin­ta si nefe­ri­ci­re. Ca sa ne oprim de la a face raul tre­bu­ie sa ne legam spi­ri­tu­al prin cre­din­ta, sme­re­nie, ruga­ciu­ne si iubi­re de Dum­ne­zeu, Cel fara de pacat. Cu aju­to­rul Lui ne putem schim­ba modul de via­ta, ale­gand doar bine­le ade­va­rat, nu fal­sul bine.

Doar ince­pand sa facem bine­le putem sa ne oprim de la rau. In fie­ca­re zi sa inlo­cu­im cel putin un pacat din noi cu o vir­tu­te opu­sa rau­lui res­pec­tiv si vom ince­pe sa ne bucu­ram alt­fel de darul vie­tii, cu recu­nos­tin­ta si mul­tu­mi­re fata de Dumnezeu.

In con­clu­zie, zil­nic avem de ales intre bine si rau. Cine ale­ge sa‑L iubeas­ca pe Dum­ne­zeu se poa­te schim­ba in bine. Lup­ta cu ispi­te­le de pla­ce­re este per­ma­nen­ta. Dum­ne­zeu ne da pute­re sa facem ceea ce sin­guri nu putem face, adi­ca sa schim­bam ceea ce este urat in noi prin veni­rea paca­tu­lui in noi. Schim­ba­rea ade­va­ra­ta vine din inte­ri­or, din ini­ma, spre exte­ri­or. Cum ale­gem ceea ce ne este de folos? Cum rezis­tam ispi­te­lor de pla­ce­re? Rugan­du-ne cu sme­re­nie si cre­din­ta lui Dum­ne­zeu, Cel Care ne da harul sau pute­rea Sa spi­ri­tu­a­la prin care dis­ci­pli­nam pofte­le ego­is­te de care ne-am lasat con­du­si o anu­me peri­oa­da de timp. Sa nu ne lasam din cau­za lenei si a como­di­ta­tii invin­si de min­ciu­ni­le viclea­nu­lui dia­vol, care vine la noi cu mas­ca pri­e­te­ni­ei, dar el ne este doar dus­man, nu pri­e­ten. Avem de lupa­tat zil­nic cu pro­pri­i­le nepu­tin­te care ne impie­di­ca sa facem binele.

Print Friendly, PDF & Email
Dis­tri­bu­ie:

Un rãspuns la Lupta cu noi înşine!

Lasã un Rãspuns:

Lasă un Răspuns: