ORTODOXISM.COM

 


Rugãciunea de vineri

Doamne Iisuse Hris­to­ase, Mân­tu­i­to­rul cel dulce al sufle­tu­lui meu, în această zi a Răs­tig­ni­rii Tale pe Cruce ai păti­mit şi ai luat moarte pen­tru păca­tele noas­tre, mă măr­tu­ri­sesc îna­in­tea Ta, cum că eu sânt cel ce Te-am răs­tig­nit cu păca­tele mele cele multe. 
Mă rog însă Bună­tă­ţii Tale celei nespuse, să mă învred­ni­ceşti cu Darul Tău, Doamne, ca şi eu să pot răbda patimi pen­tru cre­dinţa, spe­ranţa şi iubi­rea ce le am către Tine, pre­cum Tu Cel îndu­rat ai răb­dat pen­tru mân­tu­i­rea mea. Întăreşte-mă, o, Doamne ca de astăzi îna­inte să port Cru­cea Ta cu bucu­rie şi cu mare căinţă, şi să urăsc cuge­tele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întris­ta­rea de moar­tea Ta ca să o simt pre­cum au simţit-o iubita ta Maică, uce­ni­cii Tăi şi feme­ile pur­tă­toare de mir, ce stă­teau lângă Cru­cea Ta. 
Luminează-mi simţi­rile cele sufle­teşti, ca să se mişte şi să pri­ceapă moar­tea Ta, pre­cum ai făcut de Te-au cunos­cut făp­tu­rile cele néîn­su­fleţite, când s-au miş­cat la Răs­tig­ni­rea Ta, şi mai vîr­tos, cum te-a cunos­cut tâlha­rul cel cre­din­cios şi pocăit, şi ţi s-a ple­cat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlha­ru­lui celui rău, Darul Tău, pre­cum atunci l-ai dat ace­luia şi-mi iartă păca­tele, pen­tru Sfin­tele Tale Patimi, şi cu bună întoar­cere şi căinţă mă aşează împre­ună cu el în rai, ca un Dum­ne­zeu şi Zidi­tor ce-mi eşti. 
Mă închin Cru­cii Tale, Hris­to­ase, şi pen­tru iubi­rea Ta către noi, zic către dânsa: Bucură-te, cin­stită Cruce a lui Hris­tos, pe care ridi­cat şi piro­nit fiind Dom­nul, a mân­tuit lumea! 
Bucură-te, pom bine­cu­vân­tat, pen­tru că tu ai ţinut rodul vieţii, care né-a mân­tuit de moar­tea păca­tu­lui. Bucură-te, dru­gul cel tare, care ai sfă­râ­mat uşile iadului. 
Bucură-te, cheie împă­ră­tească, ce ai des­chis uşa raiului. 
O, Hris­to­ase al meu răs­tig­nit, câte ai păti­mit pen­tru noi! Câte răni, câte scui­pări şi câtă ocară ai răb­dat pen­tru păca­tele noas­tre şi pen­tru a né da încă pildă de ade­vă­rată răb­dare în sufe­rinţele şi neca­zu­rile vieţii acesteia! 
Si fiindcă aces­tea ni le tri­mite Dum­ne­zeu pen­tru păca­tele noas­tre, ca să né îndrep­tăm şi să né apro­piem de El, şi aşa, numai spre folo­sul nos­tru né pedep­seşte în această viaţă. De aceea, rogu-mă Ţie,
Stăpâné, ca la neca­zu­rile, ispi­tele şi dure­rile câte ar veni asu­pra mea, să-mi înmulţeşti împre­ună şi răb­da­rea, pute­rea şi mulţu­mi­rea, căci cunosc, că nepu­tin­cios sânt de nu mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dez­lega; fri­cos de nu mă vei face îndrăz­neţ; pier­dut de nu mă vei cerca; sclav de nu mă vei răs­cum­păra cu bogata şi Dum­ne­ze­iasca Ta putere şi cu Darul Sfin­tei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc, acum, şi puru­rea şi în vecii veci­lor. Amin. Comentarii:

Adaugã Comentariu:Copyright © 2016 - † Ortodoxism.com Toate drepturile rezervate.
Credo.ro
Pagina de Contact