ORTODOXISM.COM

 


Secta (2011) — film ortodox rusesc: Секта

sekta-2011

Un film rusesc extra­or­di­nar de inte­re­sant des­pre modul în care sec­tele își raco­lează mem­brii din rân­du­rile oame­ni­lor aflați la anan­ghie. Fil­mul este foarte bine rea­li­zat este edu­ca­tiv pen­tru părinți și copii în sen­sul că dez­vă­luie cap­ca­nele și felul în care oameni nevi­no­vați pot ajunge la îndoc­tri­nare și înșe­lare fiind chiar capa­bili de sinu­ci­dere sub influ­ența. Fil­mul este inspi­rat dintr-un fapt real petre­cut in Rusia. Pe de altă parte necu­noaș­te­rea cre­din­ței celei ade­vă­rate con­sti­tuie o mare pri­mej­die, deo­a­rece un cre­din­cios, un fiu ade­vă­rat al Bise­ri­cii nici­o­dată nu va fi păcă­lit de vreo secta, gru­pare reli­gi­oasă, guru sau cine știe ce adu­nare eretică. 

Fil­mul e genul “pro­pa­gandă movie“, în sens socio-educativ, cum se prac­tică şi în vest, însă acolo în spi­ri­tul tole­ranţei, diver­si­tă­ţii şi a alte bălă­rii. Adică e genul de film prin care esta­blish­men­tul încearcă să pro­mo­veze un anu­mită morală în rân­dul popu­la­ţiei, să o educe. 

Prin urmare, publi­cul ţintă este unul mediu, con­su­ma­tor de pro­du­cţii tv, care nu prea ştie de bise­rică, mai degrabă modern (vezi cine sunt eroii prin­ci­pali) şi nu îşi pro­pune decât să îl educe pen­tru a se feri de vari­an­tele sec­tante extreme. De aceea, ca alter­na­tivă, este soci­e­ta­tea “nor­mală”, nu Bise­rica, adică o soci­e­tate în care ar tre­bui să pre­do­mine spi­ri­tul fami­lial, naş­te­rea de copii (deh, criză demo­gra­fică a Rusiei), cama­ra­de­ria şi spi­ri­tul ostă­şesc al lui gine­rică 2 , eroul prin­ci­pal care este şi sal­va­to­rul à la Hol­lywood (şi care e ceva sol­dat, căci doar are nevoie maica Rusie de armată în zilele noas­tre ). Deci genul înca­draţi, nu nea­pă­rat genul frămân­ta­ţi­lor, ale celor care îşi pun între­bări prea multe cu pri­vire la lume şi la ce se întâm­plă. Însă înca­draţi, e drept, într-o soci­e­tate cu valori fami­li­ale, pen­tru că Rusia are nevoie de sta­bi­li­tate, de fami­lii cu copii etc. 

cekta2

Bise­rica este absentă din film – poate şi pen­tru că au vrut să fie mai comer­cial, mai acce­si­bil publi­cu­lui larg. E pre­zentă doar impli­cit – prin fap­tul că peri­cu­lo­zi­ta­tea feno­me­nu­lui sectă este atât de apă­sat sub­li­ni­ată. La o adică, dacă simţi nevoia de ali­nare din cauza neca­zu­ri­lor, mergi ori­unde, dar nu la secte. Ai şanse mai mari să dai şi peste Bise­rică astfel. [...] 

Totuşi, fil­mul are multe lucruri bine făcute, mai ales înfi­e­ra­rea ati­tu­di­nii moderne, a bus­si­ne­su­lui cor­po­ra­tist, a men­ta­li­tă­ţii lumeşti (a scăpa de copil!) şi, evi­dent, aspec­tele legate de feno­me­nul sec­tar: cum sunt mani­pu­late psi­ho­zele dez­as­tre­lor de genul 2012, pla­netă Nibiru, teo­ri­ile new age, cum ajung oame­nii să îşi dea ave­rile pe mâna escro­ci­lor apocalipsei. 

Expli­ca­ţia pen­tru suc­ce­su­lor unor ast­fel de feno­mene, des­tul de nume­roase în Rusia, e doar parţial corectă: lipsa de dra­goste din fami­lie şi soci­e­tate poate duce la ast­fel de “solu­ţii”. Dar e vorba şi de o ches­tiune de ade­văr: într-o lume cum este lumea de astăzi, în care se întâm­plă atâ­tea, ai nevoie de un ade­văr inte­gral, de un sens. Aceste secte pro­li­fe­rează şi din cauza lip­sei de sens, a nevoii de ade­văr. Solu­ţia pen­tru a nu ajunge la sec­tele astea nu este cea din ultima scenă a fil­mu­lui, când per­so­na­jele prin­ci­pale se uită la tele­vi­zor, de unde vine, de alt­fel, şi con­clu­zia. Solu­ţia era să spună Tatăl nos­tru şi să se închine la icoana Mai­cii Dom­nu­lui. Şi să asculte cuvân­tul Bise­ri­cii des­pre sfârşi­tul lumii.

Via: Răz­boi întru Cuvânt

Tra­du­ce­rea şi adap­ta­rea: Vita­lii Mereu­ţañu. Vizio­nare placută!

Par­tea 1:Par­tea 2:Par­tea 3:Par­tea 4:
Comentarii:

Adaugã Comentariu:Copyright © 2016 - † Ortodoxism.com Toate drepturile rezervate.
Credo.ro
Pagina de Contact