ORTODOXISM.COM

 


Acatistul Sfintei Maria Egipteanca

ACATISTUL SFINTEI PREACUVIOASE NOASTRE MAICI MARIA EGIPTEANCA
(1 APRILIE)

Ruga­ciu­nile incepatoare:

In numele Tata­lui şi al Fiu­lui şi al Sfan­tu­lui Duh, Amin.
Slavă Ţie, Dum­ne­zeul nos­tru, Slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dum­ne­zeul nos­tru, Slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dum­ne­zeul nos­tru, Slavă Ţie!
Impa­rate ceresc, Man­ga­ie­to­rule, Duhul ade­va­ru­lui, Care pre­tu­tin­de­nea esti şi toate le impli­ne­sti, Vis­ti­e­rul buna­ta­ti­lor şi data­to­rule de viaţa, vino şi Te sala­slu­ieste intru noi, şi né cura­teste pe noi de toată inti­na­ciu­nea şi man­tu­ieste, Bunule, sufle­tele noastre.
Sfinte Dum­ne­ze­ule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieşte-né pe noi!
Sfinte Dum­ne­ze­ule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieşte-né pe noi!
Sfinte Dum­ne­ze­ule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieşte-né pe noi!
Slavă Tata­lui şi Fiu­lui şi Sfan­tu­lui Duh şi acum şi puru­rea şi in vecii veci­lor. Amin.
Preas­fanta Tre­ime, miluieşte-né pe noi. Doamne, cura­teste paca­tele noas­tre. Sta­pane, iarta fara­de­le­gile noas­tre. Sfinte, cer­ce­teaza şi vin­deca nepu­tin­tele noas­tre, pen­tru numele Tau.
Doamne milu­ieste, Doamne milu­ieste, Doamne miluieste.
Slavă Tata­lui şi Fiu­lui şi Sfan­tu­lui Duh şi acum şi puru­rea şi in vecii veci­lor. Amin.
Tatal nos­tru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie impa­ra­tia Ta, fie voia Ta, pre­cum in cer şi pe pământ. Pai­nea noas­tra cea spre fiinta, da né-o noua astazi, şi né iarta noua gre­sa­lele noas­tre, pre­cum şi noi ier­tam gre­si­ti­lor nos­tri. Și nu né duce pe noi in ispita, ci né izba­veste de cel rau.
Pen­tru ruga­ciu­nile Preasfin­tei Nas­ca­toare de Dum­ne­zeu, ale Sfin­ti­lor Parin­ti­lor nos­tri şi ale tutu­ror Sfin­ti­lor, Doamne Iisuse Hris­to­ase, Fiul lui Dum­ne­zeu, miluieşte-né pe noi. Amin.

Tro­pa­rul:

     Cele paman­testi para­sind şi jugul cel aspru al pus­ni­ciei, in pes­te­rile Schi­tu­lui Sihla, asu­pra ta luand, te-ai facut mireasa lui Hris­tos, feri­cita Teo­dora. Cu ruga­ciu­nea pe ingeri ajun­gand, cu pos­tul şi lacri­mile pe dia­voli arzand, ai biruit sla­bi­ciu­nea firii ome­ne­sti şi pe multi sihas­tri din Car­pati intre­cand, la cele ceresti te-ai mutat, lasandu-né noua man­ga­iere pes­tera şi pilda vie­tu­i­rii. Sfanta Pre­a­cu­vi­oasa Teo­dora, roaga-te sa se man­tu­iasca sufle­tele noastre.

Con­da­cele şi Icoasele:

Con­da­cul 1:

     Inge­rul lumi­nii şi lucea­fa­rul pus­tiei cele de lauda sa-i aducem,noi,care né minu­nam de nevo­in­tele ei cele mai pre­sus de fire.Iar tu,ca ceea ce ai biruit pe Veliar cu pute­rea Cru­cii şi cununa sla­vei ai dobandit-o de la Dumnezeu,roaga-te Sta­pa­nu­lui Hristos,ca sa né daru­iasca de pacate,noua,celor ce-ti cantam:Bucură-te,Preacuvioasa Maica Maria,mult folositoare!

Ico­sul 1:

     Inger paman­tesc ai fost,Preacuvioasa Maica,iar acum esti om ceresc,bucurandu-te negrait de Lumina Dumnezeirii,in care puru­rea te veselesti,iar noi,cei ce né minu­nam de fru­mu­se­tea haru­lui tău,te lau­dam aşa:

Bucură-te, a lui Hris­tos pen­tru vecie mireasa;
Bucură-te, Maica preanteleptita;
Bucură-te, a Egip­tu­lui raza luminoasa;
Bucură-te, fiica a Mai­cii Dom­nu­lui preiubita;
Bucură-te, ca in nevo­in­tele tale ai fost mangaiata;
Bucură-te, ca impa­ra­tia Cereasca ai castigat;
Bucură-te, ca pute­rea Sfin­tei Cruci te-a ajutat;
Bucură-te, ca in ceata Pre­a­cu­vi­o­si­lor Parinti de cereasca lumina stralucesti;
Bucură-te, ca impre­una cu Sfin­tele Miro­no­site şi cu toate Cuvi­oa­sele femei te veselesti;
Bucură-te, inva­ta­toa­rea infranarii;
Bucură-te, cununa Bisericii;
Bucură-te, a pus­ni­ci­lor imbarbatare;
Bucură-te, Pre­cu­vi­oasa Maica Maria,mult folositoare!

Con­da­cul 2:

     Lucru­rile lui Dum­ne­zeu tai­nu­ite in pla­cu­tii sai a le des­co­peri spre folo­sul sufle­tesc bine este,cugeta Sfan­tul Sofronie,auzind de la Cuvi­o­sul Zosima pre­lu­mi­na­tele tale fapte,Preacuvioasa Maica Maria Egipteanca,iar noi,neputinciosii,mult minunandu-né de cele mai pre­sus de fire ale tale aspre nevointe,intru mare umi­linta ii stri­gam lui Dumnezeu,Cel ce minu­nat se pro­sla­veste intru sfin­tii Sai:Aliluia!

Ico­sul 2:

     In ves­nica feri­cire din ceruri voind Dum­ne­zeu a te aseza,din Egipt la pus­t­ni­ceasca viaţa te-a che­mat şi,ascultand tu che­ma­rea Preasfin­tei Nas­ca­toare de Dumnezeu,ai petre­cut patru­zeci şi sapte de ani in cea mai adanca pus­tie a Iordanului,intru multe şi mari nevointe,ti-ai inchi­nat viaţa lui Hristos,Mirele tău,pentru care noi,smeritii,impreuna cu Pute­rile Ceresti te lau­dam aşa:

Bucură-te, ca de desfra­nare te-ai lepadat;
Bucură-te, ca,parasind Egiptul,laIerusalim ai alergat;
Bucură-te, ca,Preacuratei Fecioare rugandu-t,cu lacrimi fier­binti in bise­rica cu multa usu­rinta ai intrat;
Bucură-te, ca cin­sti­tei şi de viaţa faca­toa­rei Cruci te-ai inchinat;
Bucură-te, ca atunci ochii sufle­tu­lui tău s-au luminat;
Bucură-te, ca Maica Dom­nu­lui din icoana ti-a vorbit;
Bucură-te, ca ea tre­ce­rea Ior­da­nu­lui ti-a poruncit;
Bucură-te, Maica Maria,prealaudata;
Bucură-te, ca in pus­tie de Duh Sfant ai fost luminata;
Bucură-te, stea de lumina purtatoare;
Bucură-te, a celor ce te cinstesc,aparatoare;
Bucură-te, duh de ruga­ciune cu dulce alinare;
Bucură-te, Pre­cu­vi­oasa Maica Maria,mult folositoare!

Con­da­cul 3:

     Tru­pul ti-a fost robit de patimi timo de sap­te­spre­zece ani,dar prin aspra petrecere,prin lacrimi de pocainta şi ruga­ciune nean­ce­tata catre Preas­fanta Fecioara,al ei aju­tor ai primit,şi intru sme­re­nia ini­mii ii canti lui Dumnezeu:Aliluia!

Ico­sul 3:

     Para­sind pacatul,in pus­tia Ior­da­nu­lui ai alergat,unde numai cu doua paini şi juma­tate te-ai hra­nit timp de sapp­te­spre­zece ani,ducand cele mai grele lupte cu foamea,cu setea,cu ban­tu­ie­lile necu­ra­te­lor gan­duri şi cu duhul desfra­na­rii care te mistuia,dar dupa aceste incercari,cu totul te-ai usu­rat şi te-ai hra­nit trei­zeci de ani cu rada­cini şi cu ierburi,petrecand ca un inger in trup,pentru care noi te feri­cim cu umilinta,cantand aşa:

Bucură-te, cuvi­oasa maica cereasca;
Bucură-te, fiica a Egiptului,de Maica Dom­nu­lui aleasa;
Bucură-te, ca de pacat cu totul te-ai lepadat;
Bucură-te, ca,uscandu-ti tru­pul cu foa­mea şi cu setea,de ura­tele patimi ai scapat;
Bucură-te, ca Sfin­tei Fecioare te-ai rugat;
Bucură-te, ca al ei gra­b­nic aju­tor ai capatat;
Bucură-te, ca prin viaţa ta curata pus­tia s-a sfintit;
Bucură-te, ca mult ostenindu-te cununa sla­vei ai primit;
Bucură-te, pova­tu­i­toare preanteleapta;
Bucură-te, locu­i­toa­rea pus­tiei cea minunata;
Bucură-te, de lacrimi duhov­ni­cesti izvoratoare;
Bucură-te, a duhu­ri­lor rele infricosatoare;
Bucură-te, Pre­cu­vi­oasa Maica Maria,mult folositoare!

Con­da­cul 4:

     Prin viaţa pus­ni­ceasca ti-ai lumi­nat cuge­tul şi firea de relele por­ni­rii ti-ai curata.Ajuta-né,Preacuvioasa Maica,sa né ridi­cam şi noi din pacat,prin post şi prin rugaciuni,sa né sfin­tim firea,ca imre­una cu tine,sa-i can­tam lui Dumnezeu:Aliluia!

Ico­sul 4:

     Tu esti nadej­dea şi inta­ri­rea celor deznadajduiti,Preacuvioasa Maica Maria,ca vazand noi ale­ge­rea ta,de la paca­toasa vietuire,la inalta duhov­ni­ceasca traire,nadajduim in a sufle­tu­lui man­tu­ire şi can­tam laudandu-te aşa:

Bucură-te, a noas­tra mangaiere;
Bucură-te, duhov­ni­ceasca alinare;
Bucură-te, ca ai biruit pe omul cel vechi cu infranarea;
Bucură-te, cetate neinvinsa;
Bucură-te, usa catre Rai deschisa;
Bucură-te, ca de Duhul Sfant ai fost luminata;
Bucură-te, casa sufle­teasca pe stanca ridicata;
Bucură-te, ca ai birui pute­rea vrasmasului;
Bucură-te, buna mireasma a pustiuluI;
Bucură-te, ca ai rab­dat fri­gul nop­tii şi arsita soarelui;
Bucură-te, a noas­tra povatuitoare;
Bucură-te, a celor ce se roaga tie,de patimi izbavitoare;
Bucură-te, Pre­cu­vi­oasa Maica Maria,mult folositoare!

Con­da­cul 5:

     Cuvi­o­sul Zosima,pustia Ior­da­nu­lui strabatand,in aspra pos­tire şi nein­ce­tate ruga­ciuni petrecand,aflandu-te pe tine,Preacuvioasa Maica Maria,inger in trup,imbracata cu dum­ne­ze­iasca lumina,s-a sar­guit a striga cu lacrimi catre Dumnezeu:Aliluia!

Ico­sul 5:

     Cand te-ai ruga­tPre­a­cu­vi­oasa Maica,erai inal­tata de la pământ şi cu fata prealuminata,iar Cuvi­o­sul Zosima,cazand la pământ,a cerut ca de tine sa fie bine­cu­van­tat şi cu frica ti-a strigat:

Bucură-te, inger pamantesc;
Bucură-te, om ceresc;
Bucură-te, mireasma rai­u­lui dumnezeiesc;
Bucură-te, minune preaslavita;
Bucură-te, Pre­a­cu­vi­oasa Maria,de Dum­ne­zeu iubita;
Bucură-te, a mea umilinta;
Bucură-te, strig catre tine cu credinta;
Bucură-te, de Cuvi­o­sul Zosima mult cinstita;
Bucură-te, maica duhovniceasca;
Bucură-te, ca pe toti ii inveti se se mantuiasca;
Bucură-te, a vras­ma­si­lor ingrozire;
Bucură-te, stea lumi­noasa intre popoare;
Bucură-te, Pre­cu­vi­oasa Maica Maria,mult folositoare!

Con­da­cul 6:

     Ispi­tele sufle­tu­lui şi pati­mile tru­pu­lui le-ai taiat cu sabia postului,pacatele gan­du­lui cu tace­rea sihas­triei le-ai ine­cat şi cu cur­ge­rile lacri­mi­lor tale ai adpat toată pus­tia şi né-ai odra­slit noua roa­dele pocaintei.Pentru aceasta cin­stim poma­ni­rea ta şi Ii can­tam lui Dumnezeu:Aliluia!

Ico­sul 6:

     Minu­nata cu ade­va­rat a fost viaţa ta,Preacuvioasa Maica,iar noi,stiind a ta sfanta vietuire,né inta­rim şi te laudam,zicand:

Bucură-te, pilda aleasa de vie­tu­ire duhovniceasca;
Bucură-te, a noas­tra inva­ta­tura pen­tru traire crestineasca;
Bucură-te, a Egip­tu­lui floare aleasa;
Bucură-te, ca din pus­tie rodi­toare ai fost culeasa;
Bucură-te, a sihas­tri­lor lumina;
Bucură-te, a celor nevo­i­tori odihna;
Bucură-te, nadej­dea crestinilor;
Bucură-te, lauda monarhilor;
Bucură-te, man­ga­ie­rea sufle­tu­lui meu;
Bucură-te, a mea mij­lo­ci­toare catre Dumnezeu;
Bucură-te, a calu­ga­ri­lor imbarbatare;
Bucură-te, a paca­to­si­lor pilda de urmare;
Bucură-te, Pre­cu­vi­oasa Maica Maria,mult folositoare!

Con­da­cul 7:

     Chip al pocain­tei te-ai aratat,Precuvioasa Maica Maria,ca din roaba a dia­vo­li­lor prin pacat,inger al Lumi­nii te-ai ara­tat şi pe cei mai nevo­i­tori pus­t­nici i-ai intrecut,iar acum cu cetele cuvi­o­si­lor ii canti lui Dumnezeu:Aliluia!

Ico­sul 7:

     Din lume nemai­sti­ind nimic de patru­zeci şi sapte de ani,Preacuvioasa Maica şi nici chip Ome­nesc sau fiare sal­ba­tice in acest timp nemaivazand,pe Cuvi­o­sul Zosima l-ai intrebat:Cum vie­tu­iesc cres­ti­nii astazi?Cum este pazita Biserica?Și te-ai bucu­rat cu duhul auzind ca sunt in pace,cu ruga­ciu­nile sfin­ti­lor pus­t­nici şi cu ale celor ce prin manas­tiri se nevoiesc.De a tatraire numai in Dumnezeu,desi pe pământ erai şi in trup ome­nesc vietuiai,bucurandu-né,noi,nevrednicii,cu umi­linta te laudam:

Bucură-te, de Duhul Sfant purtatoare;
Bucură-te, smirna bine mirositoare;
Bucură-te, ca de lume cu totul te-ai despartit;
Bucură-te, ca linis­tea pus­tiei mult ai iubit;
Bucură-te, ca par­tu­zeci şi sapte de ani te-ai nevoit in pustie;
Bucură-te, a Duhu­lui Sfant odra­sla vie;
Bucură-te, ca la ocro­ti­rea Mai­cii Dom­nu­lui ai alergat;
Bucură-te, ca in relele ispite,ea te-a ajutat;
Bucură-te, ca in seara Cinei Domnului,de Sfanta Impar­ta­sa­nie te-ai ivrednicit;
Bucură-te, ca locul de ingro­pare leul ti l-a pregatit;
Bucură-te, a Bise­ri­cii ocrotitoare;
Bucură-te, a celor ce alearga la tine mangaietoare;
Bucură-te, Pre­cu­vi­oasa Maica Maria,mult folositoare!

Con­da­cul 8:

     Nepun­ti­cios este cuvantul,iar min­tea nu poate sa pri­ceapa dum­ne­ze­iasca lucrare ce s-a facut cu tine,Preacuvioasa Maica Maria,ca din pra­pas­tia paca­te­lor ai iesit indata şi din izvo­rul vie­tii ai fost adapata,cantand cu bucu­rie in Duhul Sfant: Aliluia!

Ico­sul 8:

     Minu­nata cu ade­va­rat este taina intoar­ce­rii tale din caile pier­za­rii la viaţa sfanta şi curata, prin nevo­inte mai pre­sus de fire.dumnezeu,cu marea Sa milostivire,in cereasca Lumina te-a imbracat,pentru care noi,cu lacrimi,intru sme­re­nia ini­mii, te lau­dam zicand:

Bucură-te, nadej­dea man­tu­i­rii pacatosilor;
Bucură-te, nes­far­sita bucu­rie a crestinilor;
Bucură-te, a fecioa­re­lor trezire;
Bucură-te, a noas­tra catre Dum­ne­zeu fier­binte rugatoare;
Bucură-te, a parin­ti­lor cucer­nici bucurie;
Bucură-te, a tine­ri­lor intelepciune;
Bucură-te, a vadu­ve­lor cinstire;
Bucură-te, a celor pri­mej­du­iti izbavire;
Bucură-te, ocro­ti­toa­rea celor ce tra­iesc in feciorie;
Bucură-te, cereasca nepatimire;
Bucură-te, a celor ispi­titi rabdare;
Bucură-te, a noastra,catre Domnul,fierbinte rugatoare;
Bucură-te, Pre­cu­vi­oasa Maica Maria,mult folositoare!

Con­da­cul 9:

     Tu imi dai dar lumi­na­tor de Sus,Preacuvioasa Maica,din osar­dia ta cea dumnezeiasca,ca sa scap de intu­ne­ri­cul pati­mi­lor şi sa laud din inima fap­tele tale cele preafrumoase,cantand dom­nu­lui intru bucurie:Aliluia!

Ico­sul 9:

     Cu osar­die şi cu dra­goste ai aler­gat catre Hristos,urmand calea de intoar­cere a pacatosului,in pus­ti­ile cele neum­blate mult nevoindu-te şi porun­cile dum­ne­ze­iesti implinindu-le,pentru care noi cu sme­re­nie şi cu lacrimi te laudam:

Bucură-te, a nevo­i­to­ri­lor prea­mi­nu­nata cununa;
Bucură-te, ceea ce daru­iesti sfa­turi de taina;
Bucură-te, odra­slie duhov­ni­ceasca a pustiei;
Bucură-te, focul dum­ne­ze­iesc al ravnei;
Bucură-te, tai­nica lucrare a mantuirii;
Bucură-te, ca indemni la pocainta;
Bucură-te, alun­ga­rea deser­ta­ciu­nii lumesti;
Bucură-te, faclie nes­tinsa a pustiei;
Bucură-te, izgo­ni­toa­rea pati­mi­lor omenesti;
Bucură-te, a sufle­te­lor cres­tine luminare;
Bucură-te, ful­ge­rul care arzi duhu­rile satanei;
Bucură-te, cetate neje­fu­ita a credintei;
Bucură-te, Pre­cu­vi­oasa Maica Maria,mult folositoare!

Con­da­cul 10:

     Cine va putea tal­cui bucu­ria inge­ri­lor pen­tru intoar­ce­rea ta,ca ai avut tru­pul scu­fun­dat in desfra­nare şi cuge­tul robit de inselare,dar mai pe urma,prin pocainta şi lacrimi arzatoare,te-ai facut a lui Hris­tos mireasa şi a Duhu­lui Sfant sala­slu­ire preaaleasa,iar noi,avandu-te pe tine mijlocitoare,slavim pe Dum­ne­zeu şi cu umi­linta ii cantam:Aliluia!

Ico­sul 10:

     Fiica a Lumi­nii celei neapropiate,pe tine Lumina lumii luminandu-se,la Sine te-a che­mat şi darul Duhu­lui Sfant ai aflat,Maica Preacuvioasa,pentru care noi,fericindu-te,te lau­dam zicand:

Bucură-te, ca Sfin­tele Scrip­turi de ingeri ai fost invatata;
Bucură-te, ca de Cuvi­o­sul Zosima ai fost laudata;
Bucură-te, ca de ingeri ai fost intampinata;
Bucură-te, inte­lep­ciune dumnezeiasca;
Bucură-te, a noas­tra lumina sufleteasca;
Bucură-te, al ruga­ciu­nii izvor;
Bucură-te, al duhov­ni­ces­tii nevo­inte spor;
Bucură-te, a pus­tiei lumina;
Bucură-te, a vir­tu­ti­lor mona­hi­cesti gradina;
Bucură-te, minte lumi­nata de Duhul Sfant;
Bucură-te, ca la ruga­ciune te-ai inal­tat de pe pământ;
Bucură-te, a mona­hi­lor calauzitoare;
Bucură-te, Pre­cu­vi­oasa Maica Maria,mult folositoare!

Con­da­cul 11:

     Toate cetele inge­resti şi adu­na­rile ome­ne­sti le-ai bucu­rat cu viaţa ta cea luminata,ca tu firea covar­sind şi ca cei fara de trup vietuind,inger al pus­tiei şi lumina ome­ni­rii te-ai aratat,cantand lui Dum­ne­zeu neancetat:Aliluia!

Ico­sul 11:

     Pre­a­cu­vi­oasa Maica,ceea ce impre­una cu inge­rii şi cu sfin­tii in Ceruri petreci,roaga pe Milos­ti­vul Dumnezeu,ca sa né izba­veasca de neca­zu­rile ce né imprejoara,ca plini de recu­nos­tinta să-ţi cantam:

Bucură-te, a noas­tra mangaiere;
Bucură-te, a celor ce sufle­teste patimesc,dulce alinare;
Bucură-te, ca vie­tu­iesti cu pute­rile ingeresti;
Bucură-te, ca impre­una cu Sfin­tele Femei te veselesti;
Bucură-te, a Cuvi­o­si­lor cununa preaslavita;
Bucură-te, Pre­a­cu­vi­oasa Maria,lauda Egiptului;
Bucură-te, ca,facandu-ti sem­nul Sfin­tei Cruci,ai pasit peste apele Iordanului;
Bucură-te, viaţa tai­nu­ita in pustie;
Bucură-te, ca prin aceasta,ai doban­dit Cereasca imparatie;
Bucură-te, ca pen­tru noi te rogi cu multa ardoare;
Bucură-te, a paca­to­si­lor ridicare;
Bucură-te, a demo­n­i­lor izgonitoare;
Bucură-te, Pre­cu­vi­oasa Maica Maria,mult folositoare!

Con­da­cul 12:

     Ruga­ciune cu osar­die adu­cand şi acum,Preacuvincioasa Maica Maria,catre Pre­a­cu­rata Nas­ca­toare de Dumnezeu,deschide şi noua dum­ne­ze­ies­tile indurari,pentru a cant,itru bucu­ria inimii,Preamilostivului Dumnezeu:Aliluia!

Ico­sul 12:

     Lau­dand nevo­in­tele tale,il sla­vim pe Dumnezeu,Cel ce te-a invred­ni­cit sa fii mij­lo­ci­toare pen­tru noi,care-ti cantam:

Bucură-te, inte­lep­ciune duhovniceasca;
Bucură-te, amro­zie dumnezeiasca;
Bucură-te, fla­cara serafimica;
Bucură-te, ruga­ciune intraripata;
Bucură-te, sme­re­nie adanca;
Bucură-te, inger cu fire omeneasca;
Bucură-te, al nos­tru dar ceresc;
Bucură-te, cre­dinta desa­var­sita prin fapta;
Bucură-te, maica de Dum­ne­zeu fericita;
Bucură-te, Cuvi­oasa Maria,de Maica Dom­nu­lui mult iubita;
Bucură-te, a noas­tra mijlocitoare;
Bucură-te, a ini­mi­lor mangaietoare;
Bucură-te, Pre­cu­vi­oasa Maica Maria,mult folositoare!

Con­da­cul 13: (acest con­dac se zice de trei ori)

     O,Preacuvioasa Maica Maria Egipteanca,ceea ce in Lumina Dum­ne­zei­rii stralucesti,roaga-L pe Milos­ti­vul Dum­ne­zeu sa né dea ier­tare de pacate,ca in Cereasca imparatie,impreuna cu sfin­tii şi inge­rii de-a pururi sa-l cantam:Aliluia,Aliluia,Aliluia!

Apoi se zice iarasi Ico­sul 1:

     Inger paman­tesc ai fost,Preacuvioasa Maica,iar acum esti om ceresc,bucurandu-te negrait de Lumina Dumnezeirii,in care puru­rea te veselesti,iar noi,cei ce né minu­nam de fru­mu­se­tea haru­lui tău, te lau­dam aşa:

Bucură-te, a lui Hris­tos pen­tru vecie mireasa;
Bucură-te, Maica preanteleptita;
Bucură-te, a Egip­tu­lui raza luminoasa;
Bucură-te, fiica a Mai­cii Dom­nu­lui preiubita;
Bucură-te, ca in nevo­in­tele tale ai fost mangaiata;
Bucură-te, ca impa­ra­tia Cereasca ai castigat;
Bucură-te, ca pute­rea Sfin­tei Cruci te-a ajutat;
Bucură-te, ca in ceata Pre­a­cu­vi­o­si­lor Parinti de cereasca lumina stralucesti;
Bucură-te, ca impre­una cu Sfin­tele Miro­no­site şi cu toate Cuvi­oa­sele femei te veselesti;
Bucură-te, inva­ta­toa­rea infranarii;
Bucură-te, cununa Bisericii;
Bucură-te, a pus­ni­ci­lor imbarbatare;
Bucură-te, Pre­cu­vi­oasa Maica Maria,mult folositoare!

şi Con­da­cul 1:

     Inge­rul lumi­nii şi lucea­fa­rul pus­tiei cele de lauda sa-i aducem,noi,care né minu­nam de nevo­in­tele ei cele mai pre­sus de fire.Iar tu,ca ceea ce ai biruit pe Veliar cu pute­rea Cru­cii şi cununa sla­vei ai dobandit-o de la Dumnezeu,roaga-te Sta­pa­nu­lui Hristos,ca sa né daru­iasca de pacate,noua,celor ce-ti can­tam: Bucură-te, Pre­a­cu­vi­oasa Maica Maria, mult folo­si­toare!Comentarii:

Adaugã Comentariu:Copyright © 2016 - † Ortodoxism.com Toate drepturile rezervate.
Credo.ro
Pagina de Contact